eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › System podzielonej płatności w VAT na zaliczki

System podzielonej płatności w VAT na zaliczki

2018-10-17 11:41

System podzielonej płatności w VAT na zaliczki

Przy podzielonej płatności musi być faktura VAT © Andrey Popov - Fotolia.com

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany, gdy spełnione są łącznie następujące warunki dotyczące transakcji: dokonywana jest ona pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług oraz udokumentowana jest fakturą. W przypadku udokumentowania transakcji inaczej niż fakturą nie jest możliwe zastosowanie powyższego mechanizmu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.10.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.639.2018.1.RS.

Przeczytaj także: Split payment: błędna kwota podatku VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Miasto stosuje obecnie formę rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności. W prowadzonych na wniosek Miasta postępowaniach egzekucyjnych komornicy sądowi zwracają się z pismami o uiszczenie zaliczek na ich wydatki. Przesłane przez komornika „wezwania do uiszczenia zaliczki” stanowią podstawę do dokonania przez miasto zapłaty wskazanej w nich kwoty.

W przypadku gdy takie wezwanie do uiszczenia zaliczki dotyczy usług komorniczych objętych podatkiem VAT, po otrzymaniu wpłaty komornik wystawia fakturę zaliczkową i doręcza ją miastu. Na takiej fakturze znajduje się adnotacja, że została ona zapłacona (potwierdza wcześniej dokonaną wpłatę zaliczki). Zadano pytanie, czy do tak uiszczanych zaliczek (na podstawie „wezwań do uiszczenia zaliczki”) możliwe jest stosowanie mechanizmu podzielonej płatności? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2018 r., poz. 62) wprowadziła z dniem 1 lipca 2018 r. nowy blok przepisów zawartych w rozdziale 1a w art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Przy podzielonej płatności musi być faktura VAT

Aby stosować split payment w rozliczeniach z kontrahentami, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: zapłata dokonywana jest na rzecz podatnika VAT oraz jest udokumentowana fakturą. Gdy podatnik płaci zaliczkę nie posiadając faktury, z podzielonej płatności skorzystać nie można, mimo że sama transakcja jest obarczona VAT-em.


Stosownie do art. 108a ust. 2 ww. ustawy, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Artykuł 108a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:
1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
4. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

W świetle powyższych przepisów podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm ten zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny rachunek VAT. Płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar odbywa się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy. Skutkiem takiego zlecenia będzie uznanie dwóch rachunków sprzedawcy.

Należy wskazać, że mechanizm podzielonej płatności może być stosowany, o czym stanowi art. 108a ust. 1 ustawy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki dotyczące transakcji:
• dokonywana jest pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług,
• udokumentowana jest fakturą.

Zatem w sytuacji udokumentowania transakcji inaczej niż fakturą nie jest możliwe zastosowanie powyższego mechanizmu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Miasto reguluje zaliczki na podstawie otrzymanych od komorników „wezwań do uiszczenia zaliczki” a nie faktur, nie może przy dokonywaniu płatności kwoty należności stosować mechanizmu podzielonej płatności, gdyż nie są spełnione wszystkie warunki określone w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: