eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Split payment: błędna kwota podatku VAT

Split payment: błędna kwota podatku VAT

2018-10-01 13:07

Split payment: błędna kwota podatku VAT

Jak odzyskać zawyżony podatek przekazany na rachunek VAT? © gustavofrazao - Fotolia.com

Podatnik, który zamierza dokonać zapłaty za dokonane zakupy towarów czy usług z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, musi w tym celu wypełnić specjalny komunikat przelewu, w którym wskazuje m.in. kwotę podatku przekazywaną na rachunek VAT kontrahenta. Jak zachować się w przypadku pomyłki?

Przeczytaj także: Podzielona płatność w VAT: wybrane zagadnienia

Od lipca 2018 r. podatnicy mogą dokonywać zapłaty faktur zakupowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w dwojaki sposób: dotychczas stosowany przelew tradycyjny oraz w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
Przelew w ramach podzielonej płatności VAT bardzo mocno przypomina przelew tradycyjny. Realizuje się go także z rachunku bieżącego firmy w postaci jednego przelewu. Bank jednakże dokonuje jego rozbicia na dwie wartości: netto oraz VAT, które trafiają na dwa odrębne konta bankowe odbiorcy, tj. jego rachunek rozliczeniowy oraz rachunek VAT.

Skąd bank bądź SKOK wie, jaką kwotę powinien przekazać na bieżący rachunek rozliczeniowy a jaką na rachunek VAT? - od zlecającego przelew. Rozbicie to jest bowiem dokonywane na podstawie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank bądź SKOK, w którym podatnik posiada firmowy rachunek rozliczeniowy.

W komunikacie przelewu należy wskazać:
 • kwotę brutto (lub jej część)
 • kowtę podatku VAT (lub jej część)
 • numer faktury, której dotyczy płatność
 • NIP odbiorcy

W dyspozycji przelewu wskazuje się tylko numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy. Zleceniodawca nie musi znać numeru rachunku VAT swojego kontrahenta. Bank/SKOK sam tutaj dokona podzielenia wartości pomiędzy rachunek bieżący i rachunek VAT.
Bank/SKOK przy tym nie ma obowiązku kontrolowania, czy wpisane kwoty są prawidłowe. Nie będzie zatem badał, czy wskazana wartość podatku faktycznie jest właściwa. Obowiązki w zakresie takiej kontroli, oraz ewentualne konsekwencje błędu, spoczywają właścicielach rachunków bankowych, a nie samym banku/SKOK-u.

Mylić się jednak jest rzeczą ludzką. Może zatem wystąpić sytuacja, w której w komunikacie przelewu przykładowo zostanie zawyżona kwota VAT. Co za tym idzie, na rachunek VAT sprzedawcy trafi większa wartość aniżeli powinna. Jak w takiej sytuacji się zachować? Czy możliwe jest dokonanie zwrotu nienależnej części VAT?

fot. gustavofrazao - Fotolia.com

Jak odzyskać zawyżony podatek przekazany na rachunek VAT?

Dokonując zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, należy poinformować swój bank czy SKOK w specjalnym komunikacie przelewu m.in. o przekazywanej kwocie brutto oraz podatku, która trafi na rachunek VAT sprzedawcy. Gdy się pomylimy i na rachunek VAT przekażemy większą kwotę, sprzedawca nie będzie mógł dokonać jej zwrotu z tego rachunku.


To, kiedy rachunek VAT może być obciążony, określa art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe (i odpowiednio z art. 3b ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych). Obciążenie takie może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:
 • dokonania płatności kwoty odpowiadającej kwocie VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,
 • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie VAT, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług,
 • wpłaty do urzędu skarbowego podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • wpłaty podatku VAT przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy VAT (w przypadku WNT paliwa), na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu,
 • przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który:
  a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz
  b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność,
 • zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu,
 • przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku,
 • przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy albo rachunek w SKOK (na wniosek zainteresowanego),
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT.

Wyżej wymieniony katalog jest zamknięty. Oznacza to, że z rachunku VAT nie można dokonywać innych przelewów (wyjątkiem są państwowe jednostki budżetowe).
Resort finansów w odpowiedziach na pytania dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności (na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl) na pytanie „Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek? Jak nabywca może odzyskać te środki?” odpowiedziało że „W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.”

Reasumując, w przypadku omyłkowej zbyt dużej wpłaty podatku na rachunek VAT, nabywca jak najbardziej może odzyskać nadpłaconą kwotę podatku VAT od kontrahenta. Nie nastąpi to jednak z rachunku VAT tego kontrahenta a jego rachunku rozliczeniowego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: