eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany podatkowe 2019: opodatkowanie obrotu wirtualną walutą

Zmiany podatkowe 2019: opodatkowanie obrotu wirtualną walutą

2018-12-06 13:42

Zmiany podatkowe 2019: opodatkowanie obrotu wirtualną walutą

W 2019 r. podatek od handlu bitcoinem uregulowany © ZoomTeam - Fotolia.com

Ostatnia nowelizacja podatków dochodowych, która wejdzie w życie z początkiem 2019 r., reguluje m.in. kwestie związane z opodatkowanie dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi. Rozwiązania nie są może idealne, niemniej w pewnej mierze wypełniają obecnie występującą lukę w prawie, która jest głównym winowajcą w rozbieżności stanowisk co do opodatkowania takich czynności.

Przeczytaj także: Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r.: pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych


Do słowniczka w ustawach o podatku dochodowym trafi m.in. definicja waluty wirtualnej. Będzie to waluta wirtualna w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (czyli wymiany takiej waluty na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe ale inne niż waluta wirtualna; regulowania innych zobowiązań tą walutą) będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (nowo dodany art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub zysków kapitałowych (art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

fot. ZoomTeam - Fotolia.com

W 2019 r. podatek od handlu bitcoinem uregulowany

Z początkiem 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym trafią przepisy regulujące kwestię opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi. W PIT zbycie waluty będzie stanowiło przychód z kapitałów pieniężnych a w CIT przychód z zysków kapitałowych. Jednocześnie wymiana wirtualnej waluty na inną taką walutą będzie neutralna podatkowo.


Ustawodawca wprost przy tym wskazał, że jako kapitały pieniężne będą rozliczane również przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaliczanej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (nowo dodany art. 17 ust. 1g ustawy o PIT). Wyjątek ten odnosi się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e (tj. prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany).

Sama wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną będzie obojętna podatkowo tle podatku dochodowego.

Koszty uzyskania przychodów


Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej będą stanowić udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Koszty te będą potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z tym że nadwyżka takich kosztów nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym będzie powiększać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Dochód i podatek


Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek wyniesie 19%. Dochodem takim będzie osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów a sumą kosztów uzyskania tych przychodów.

Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie będzie się łączyło z innymi dochodami (przychodami) podatnika (nowy art. 30b ust. 5d ustawy o PIT i art. 22d ust. 4 ustawy o CIT). Po zakończeniu roku podatkowego rozliczenia powyższych dochodów będzie się dokonywać w rozliczeniach rocznych, w których podatnik wykaże zarówno przychody jak i koszty uzyskania przychodów. Koszty te będą wykazywane także wtedy, gdy w roku podatkowym nie zostaną osiągniętego przychody ze zbycia walut wirtualnych.

Przepisy przejściowe


Nowe regulacje zaczną obowiązywać poczynając od przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. (a w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy różni się od kalendarzowego – od roku rozpoczynającego się po dniu 31.12.2018 r.).

Opisane wyżej koszty uzyskania przychodów (a więc na nabycie lub zbycie waluty wirtualnej) poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie nowelizacji, podatnicy wykażą odpowiednio w zeznaniu składanym za rok 2019 (w przypadku podatników PIT) albo w zeznaniu składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31.12.2018 r. (w przypadku podatników CIT).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: