eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Płatność kartą a zwolnienie z kas fiskalnych

Płatność kartą a zwolnienie z kas fiskalnych

2019-06-25 12:05

Płatność kartą a zwolnienie z kas fiskalnych

Kasy fiskalne: karta płatnicza jak zapłata gotówką © zest_marina - Fotolia.com

Załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej wskazuje, że na urządzeniu tym nie trzeba ujmować sprzedaży wysyłkowej oraz świadczonych usług (z pewnymi wyjątkami), gdy zapłata zostanie dokonana za pośrednictwem poczty, SKOK-u czy rachunku bankowego podatnika. Czy powyższe obejmuje także płatność kartą kredytową/debetową?

Przeczytaj także: Zwolnienie z kasy: tak dla płatności PayU nie dla karty kredytowej

Pozycje 36 i 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych wskazują, że sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług dla konsumentów nie musi być ewidencjonowana na kasie, gdy dostawca towaru/świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Organy podatkowe przyznają, że powyższe zwolnienia dotyczą także przypadków, gdy należność jest dokonywana za pośrednictwem systemów elektronicznych typu PayU, PayPal, itp. Taka forma zapłaty dokonywana jest bowiem z konta bankowego nabywcy na konto sprzedawcy, czyli za pośrednictwem banku.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB3-2.4012.436.2017.1.ASZ z dnia 06.11.2017 r. wyjaśnił, że taka forma płatności on-line (czyli PayU, Przelewy24) „(…) spełnia przesłankę do uznaniu, że dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem banku, ponieważ dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę na rachunek bankowy. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku wpływ każdej kwoty widoczny jest na rachunku bankowym Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą.(…)”

W przypadku zapłaty kartą kredytową/debetową fiskus natomiast sam się nie może zdecydować, które rozwiązanie obrać za prawidłowe. I tak na początku twierdził, że zapłata kartą nie daje prawa do zwolnienia, następnie to przyznał, a później ponownie zabrał. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR wskazał, że „(...) w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za usługę poprzez wykorzystywanie kart płatniczych Spółka nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.(...)”.

W podobnym tonie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 08.05.2015 r. nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, czy z dnia 13.06.2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ.

fot. zest_marina - Fotolia.com

Kasy fiskalne: karta płatnicza jak zapłata gotówką

Czy przyjmując płatność kartą kredytową/debetową należy daną czynność ewidencjonować na kasie fiskalnej? Dla bezpieczeństwa tak. Fiskus bowiem nie może się zdecydować, że taka forma zapłaty pozwala na korzystanie ze zwolnienia i co jakiś czas zmienia swoje podejście. Obecnie ponownie wróciło to niekorzystne dla przedsiębiorców.


Stanowisko to następnie uległo zmianie, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01.02.2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ: „(…) Jak wynika z wniosku, Spółka dokonuje dostawy towarów w systemie wysyłkowym. Całość zapłaty za wykonaną dostawę Spółka otrzymuje na rachunek bankowy, przy czym płatność może następować w różnych formach, tj. bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, płatności kartą kredytową/debetową, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU lub za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego, którzy przekazują należność na rachunek bankowy Spółki. W przypadku każdej z form regulowania zapłaty za towary, Spółka ma możliwość alokowania takiej zapłaty do określonego zamówienia oraz do klienta – na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy. Ponadto Spółka nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w § 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r.

W świetle powyższego, na gruncie powołanych przepisów należy stwierdzić, że Spółka spełnia wszystkie przesłanki warunkujące prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zapłatę w przypadku każdej z opisanych form płatności Spółka otrzyma na rachunek bankowy, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy, a przedmiotem dokonywanej dostawy nie są towary wymienione w § 4 powołanych rozporządzeń.(…)”

Pogląd taki potwierdził także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.04.2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.112.2018.2.ISK czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23.02.2017 r., nr IPPP2/4512-3-31/15-4/IZ wydanej po uwzględnieniu wyroku WSA w Warszawie z dnia 11.10.2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2262/15

W 2019 r. natomiast fiskus powrócił do starej praktyki. I tak przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM: „(…) w przypadku otrzymywania zapłaty za świadczone usługi gotówką i za pośrednictwem karty płatniczej przy użyciu terminala, należy zauważyć, że takie czynności nie będą mogły korzystać z ww. zwolnienia w oparciu o § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ponieważ takie płatności nie spełniają warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie ww. przepisu rozporządzenia. Należy bowiem zauważyć, że również płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają walory płatności gotówkowych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w takich okolicznościach nie zostaną spełnione warunki konieczne do korzystania ze zwolnienia świadczonych usług z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika, ponieważ zapłata za świadczone usługi nie następuje w sposób określony w tym przepisie. Dla tego rodzaju usług Wnioskodawca w 2019 r. do czasu przekroczenia obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: