eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Opodatkowanie nagród w akcjach motywacyjnych

Opodatkowanie nagród w akcjach motywacyjnych

2019-08-12 12:49

Opodatkowanie nagród w akcjach motywacyjnych

Promocje dla pracowników kontrahentów w podatku dochodowym © Floydine - Fotolia.com

Przedsiębiorcy, w celu zwiększenia zainteresowania oferowanymi przez siebie usługami, organizują często rozmaite akcje marketingowe. Akcje te przybierają różny charakter – mogą to być przykładowo promocje lub konkursy skierowane do odbiorców końcowych oferowanych usług. Zdarza się także, że adresatem organizowanych akcji są pracownicy kontrahenta, np. pośrednika usług świadczonych przez danego przedsiębiorcę. W tym przypadku, o sposobie opodatkowania uzyskanych przez takiego pracownika świadczeń decydować będzie charakter organizowanego przedsięwzięcia.

Przeczytaj także: Podatki od nagród dla kontrahentów

Analizując sposób opodatkowania świadczeń uzyskiwanych przez pracowników kontrahenta z tytułu organizowanej przez przedsiębiorcę akcji marketingowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), należy bowiem ustalić, czy akcja ta posiada cechy jakie można przypisać konkursowi, czy też jest to akcja o charakterze motywacyjnym.
W przypadku gdy mamy do czynienia z konkursem, uzyskane świadczenie opodatkowane będzie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 % wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).

Należy jednak pamiętać, że ustawy podatkowe nie zawierają definicji konkursu. Aby rozstrzygnąć czy organizowane przedsięwzięcie uznać można za konkurs, należy sięgnąć do definicji słownikowych. Jak wynika z internetowego słownika języka polskiego PWN, konkurs stanowi imprezę, przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac bądź postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na dane stanowisko. W orzecznictwie wskazuje się, że dane przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.06.2019 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.222.2019.1.RR).

Z powyższego wynika, że nie każdą akcję marketingową, w której laureaci uzyskują nagrody, należy traktować jak konkurs. Bez znaczenia pozostaje przy tym nazwa nadana organizowanemu przedsięwzięciu (zob. wyrok NSA z 14.06.2018 r., sygn. akt: II FSK 1673/16).

fot. Floydine - Fotolia.com

Promocje dla pracowników kontrahentów w podatku dochodowym

Akcje promocyjne dla pracowników kontrahentów można podzielić na konkursy oraz akcje motywacyjne. Podział taki jest istotny z uwagi na sposób ich opodatkowania. W tym pierwszym przypadku bowiem organizator pobiera zryczałtowany 10% podatek od wygranej, w drugim zaś przychody będą opodatkowane na zasadach ogólnych.


Przykładowo, w przypadku, gdy nagrody otrzymają wszyscy pracownicy, którzy uzyskają pewien poziom sprzedaży określony w regulaminie akcji nazwanej jako konkurs, brak jest istotnego elementu konkursu, jakim jest wyłonienie najlepszego uczestnika, bądź najlepszych uczestników. Teoretycznie może bowiem dojść do sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy osiągną określony w regulaminie poziom sprzedaży. Wobec tego nagrody uzyskiwane przez uczestników takiego przedsięwzięcia nie stanowią nagród w konkursie. W podatnym przykładzie, wartość uzyskiwanych przez sprzedawców nagród nie może zatem zostać opodatkowana ryczałtem w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).

W konsekwencji przyjąć należy, że organizowana akcja posiada cechy typowego programu motywacyjnego – nagroda związana jest z osiągnięciem określonego pułapu sprzedaży (zob. wyrok NSA z 28.05.2019 r., sygn. akt: II FSK 1584/17).

Należy jednak wskazać, że niezależnie od formy przedsięwzięcia, przychód uzyskiwany zarówno w ramach konkursu, jak i programu motywacyjnego, stanowić będzie dla pracownika kontrahenta przychód z innych źródeł, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF.
W przypadku wypłaty świadczenia uzyskanego w ramach konkursu, na organizatorze ciążyć będą obowiązki płatnika (art. 41 ust 4 ustawy o PDOF). Przedsiębiorca zobowiązany będzie także do przekazania kwoty zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę organizatora (płatnika), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF). Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, przedsiębiorca powinien przesłać do ww. urzędu skarbowego roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Z kolei w przypadku nagród przyznawanych w ramach programów motywacyjnych dla pracowników kontrahentów, stanowiących dla tych osób przychód z innych źródeł, na podmiocie który je wypłacił nie będą ciążyć obowiązki płatnika. Będzie on natomiast zobowiązany sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją osobie otrzymującej świadczenie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (zob. art. 42a ustawy o PDOF).

oprac. : Przemysław Szwed / Grupa ECDP Grupa ECDP

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: