eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatki od nagród dla kontrahentów

Podatki od nagród dla kontrahentów

2006-02-06 14:13

Marketingowcy poświęcają coraz więcej uwagi konstruowaniu programów mających na celu motywowanie pracowników kontrahentów do zwiększania obrotów z firmą. Wiąże się to z określonymi kwestiami podatkowymi. Adresatami akcji promocyjnych, których celem jest zwiększenie sprzedaży, nie są wyłącznie finalni odbiorcy, czyli konsumenci. Dla marketingowców równie ważną grupą docelową są podmioty z pośredniego ogniwa łańcucha dystrybucji (hurtownicy i detaliści), a w szczególności ich pracownicy, tzn. osoby odpowiedzialne za składanie zamówień i sprzedaż do klienta.
Z tego też względu coraz więcej uwagi poświęca się konstruowaniu programów motywujących pracowników kontrahentów do zwiększania obrotów z firmą. W programach tych pracownicy odpowiedzialni za zakupy są nagradzani za wartość lub ilość złożonych (i zrealizowanych) przez nich zamówień, natomiast osoby odpowiedzialne za sprzedaż uzyskują premie z tytułu ilości odsprzedanych towarów, produktów lub usług.

Analogicznie jak w programach lojalnościowych dla konsumentów, organizatorzy przyznają uczestnikom programów motywacyjnych punkty. Na przykład, za złożenie zamówienia o wartości 1000 zł uzyskuje się 1 punkt. Zdobyte punkty mogą być wymieniane na nagrody rzeczowe, pieniężne (w tym wpłaty na karty przedpłacone) lub usługi.

Zarówno programy lojalnościowe dla konsumentów, jak i programy motywacyjne skierowane do kontrahentów są zazwyczaj szeroko zakrojonymi akcjami promocyjnymi. W związku z tym koszty ich organizacji stanowią istotną pozycję w budżetach firm.

Często zdarza się również, że nagrody, które można zdobyć, są bardzo wartościowe (wycieczki, sprzęt audio itp.). Dlatego też odpowiednie zaklasyfikowanie dla celów podatkowych wydatków związanych z programami motywacyjnymi ma dla organizatorów duże znaczenie.

ZMORA – PIT 8C

Jednym z największych problemów, z jakim muszą się zmierzyć organizatorzy programów motywacyjnych, jest kwestia opodatkowania nagród po stronie nagrodzonych. Bardzo częstym błędem popełnianym na tym etapie jest utożsamianie akcji promocyjnej, w której nagradzani są pracownicy kontrahenta za osiągnięcie określonego poziomu zakupów (na podstawie składanych przez nich zamówień), za sprzedaż premiową. W konsekwencji tego błędu nagrody przyznane w programie motywacyjnym są nieprawidłowo opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof).

Zgodnie z praktyką wypracowaną przez władze skarbowe, sprzedaż premiowa jest akcją promocyjną z nagrodami, w której warunkiem przyznania nagrody jest zakup towaru (lub usługi) objętego tą promocją. Istotnym warunkiem jest, iż nagrodę – premię – może otrzymać osoba dokonująca zakupu w ramach danej promocji. Chodzi o wymóg zachowania tożsamości kupującego i nagrodzonego. Inaczej rzecz ujmując, klasyfikując podatkowo daną akcję, należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy nagrodę otrzymuje osoba/podmiot rzeczywiście dokonujący zakupu (czyli ponoszący kosz-ty tej transakcji), czy reprezentujący go pracownik.

Analizując schemat typowych programów motywacyjnych, dochodzi się do wniosku, że warunek, by kupującym i nagrodzonym była ta sama osoba, zazwyczaj nie jest spełniony. W tego typu akcjach nagradzana jest najczęściej właśnie osoba składająca zamówienie w imieniu swojego pracodawcy, a nie na swój rachunek. W konsekwencji programy motywacyjne skierowane do pracowników kontrahentów powinny być dla celów pdof klasyfikowane nie jako sprzedaż premiowa, lecz jako tzw. inna promocja.

W związku z tym nagrody przyznawane w programach motywacyjnych nie mogą korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania przewidzianych przez ustawodawcę w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof m.in. dla nagród związanych ze sprzedażą premiową. Nagrody w tego typu akcjach podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli ich wartość dolicza się do dochodu nagrodzonego i opodatkowuje według skali). W efekcie organizatorzy akcji są zobowiązani ze-brać od nagrodzonych odpowiednie dane w celu przy-gotowania informacji PIT 8c, sporządzić je i przesłać zarówno do uczestników programu, jak i do ich urzędów skarbowych. Wprawdzie nagrody o małej wartości (do 100 zł) są zwolnione z opodatkowania pdof, ale w praktyce zwolnienie to jest rzadko stosowane, gdyż wartość nagród przyznawanych w programach motywacyjnych zazwyczaj przekracza 100 zł.

Sporządzenie PIT 8c jest dla marketerów zadaniem nie tylko pracochłonnym, ale wręcz mogącym negatywnie wpłynąć na atrakcyjność programu. Pracownik kontrahenta może zrezygnować z uczestnictwa w pro-gramie, jeśli będzie miał świadomość, że wiąże się to z obowiązkiem zapłaty dodatkowo podatku od otrzymanej nagrody (w praktyce, w niektórych przypadkach mogłoby to bowiem oznaczać opodatkowanie nagród nawet 40-proc. podatkiem).

CZY DA SIĘ UNIKNĄĆ ZMORY?

Marketingowi specjaliści coraz częściej znajdują wyjście z tej sytuacji. Można, mianowicie, spotkać się z próbami przekształcenia programu motywacyjnego w konkurs. Niestety, i w tym momencie nie zawsze uda się uniknąć błędów. Często bowiem program motywacyjny tylko otrzymuje nazwę konkurs, podczas gdy jego zasady pozostają bez zmian, tzn. każdy, kto zbierze określoną liczbę punktów, może wymienić je na nagrodę. W takiej sytuacji, bez względu na nazwę nadaną danej akcji, jej klasyfikacja podatkowa nie ulega zmianie, czyli będzie to tzw. inna promocja.

 

1 2

następna

oprac. : K. Szafrańska-Blank, A. Kozłowska / Marketing w Praktyce


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: