eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie VAT ze skanu faktury

Odliczenie VAT ze skanu faktury

2019-09-17 13:47

Odliczenie VAT ze skanu faktury

Skan faktury VAT © apops - Fotolia.com

Kontrahent wydrukował fakturę, podpisał ją, zeskanował i wysłał Ci mailem, a Ty się zastanawiasz czy możesz z takiego dokumentu odliczyć VAT? Odpowiedź poznasz w dalszej części artykułu.

Przeczytaj także: Elektroniczne archiwum dokumentacji podatkowej dopuszczalne

Zasady odliczania podatku VAT reguluje przede wszystkim art. 86 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy mogą odliczać ten podatek od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim dokonane zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca wskazuje też, kiedy konkretnie VAT można odliczyć.

I tak ogólna zasada mówi tutaj, iż prawo do odliczenia VAT przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, ale pod warunkiem, że podatnik już wtedy dysponował fakturą. (por. art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy o VAT).
Można zatem wyciągnąć wniosek, iż jednym z warunków odliczenia VAT jest fizyczne otrzymanie faktury.

Warto w tym miejscu dodać, że przez fakturę na potrzeby VAT rozumie się dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektroniczną jest natomiast faktura w formie elektronicznej, wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (por. art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT).

Faktura wystawiona pierwotnie w formie papierowej, a następnie zeskanowana i przesłana do nabywcy mailem – w świetle przytoczonej definicji nie jest fakturą elektroniczną. Nie oznacza to jednak, że VAT na podstawie takiego dokumentu nie można odliczyć.

fot. apops - Fotolia.com

Skan faktury VAT

Czy skan faktury uprawnia do odliczenia z niej podatku VAT? Tak, ale pod warunkiem, że podatnik jest w stanie zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność takiej faktury. Wówczas to jako moment jej otrzymania należy przyjąć dzień, w którym wpłynęła ona na adres skrzynki elektronicznej odbiorcy.


Autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktury


W art. 106m ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że podatnik jest obowiązany określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Obowiązek ten dotyczy zarówno faktur papierowych jak i elektronicznych.
Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:
  1. kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.07.2019 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.279.2019.1.AP wyjaśnił, że „(…) pojęcie „kontrole biznesowe” należy rozumieć jako proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury (autentyczność pochodzenia), w zakresie tego, że nie zmieniono danych dotyczących podatku VAT (integralność treści) oraz w zakresie czytelności faktury od momentu wystawienia/otrzymania faktury aż do końca okresu przechowywania. Kontrola biznesowa powinna dawać pewną ścieżkę kontrolną, dzięki której można powiązać fakturę ze stanowiącą podstawę jej wystawienia dostawą towarów bądź usługą.

Kontrole biznesowe powinny być odpowiednie do wielkości działalności i rodzaju podatnika oraz powinny uwzględniać ilość i wartość transakcji, jak również ilość i rodzaj dostawców lub usługodawców oraz nabywców lub usługobiorców. W stosownych przypadkach uwzględnione powinny być także inne czynniki.

Z kolei pojęcie „wiarygodna ścieżka audytu” oznacza, że związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia (dzięki posiadaniu dostatecznych danych dla powiązania dokumentów), zgodny z ustalonymi w przedsiębiorstwie procedurami oraz odzwierciedla procesy, które faktycznie miały miejsce. Ścieżka audytu dla celów podatku VAT powinna zapewnić możliwy do skontrolowania związek pomiędzy fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług tak, aby umożliwić sprawdzenie, czy faktura odzwierciedla to, że dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce. Przy czym środki – przy wykorzystaniu których podatnik może wykazać powyższy związek – pozostawia się uznaniu podatnika. (…)”

Tutaj spółka z uwagi na dużą ilość dokumentów faktury po ich otrzymaniu skanuje i przechowuje w wersji elektronicznej zgodnie z przyjętymi procedurami zachowującymi ich autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność, po czym dokumenty papierowe zamierza niszczyć. Organ podatkowy uznał, że posiadanie w takim przypadku jedynie formy elektronicznej faktur nie pozbawia jej prawa do odliczenia VAT.

Odliczenie VAT


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.07.2018 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.102.2018.3.PK wyjaśnił, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT nie tylko z faktur otrzymanych w wersji papierowej, które następnie zeskanuje i przechowuje w formie elektronicznej, gdy jest w stanie zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność tych dokumentów, ale także wówczas gdy takie dokumenty elektroniczne otrzymuje (z zachowaniem wskazanych wymogów).

Jako datę otrzymania faktury należy tutaj przyjąć dzień jej wpływu na adres poczty elektronicznej (por. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.03.2019 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.59.2019.1.MJ).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: