eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

2020-07-16 12:45

Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

Mimo braku ewidencji, zakup wyposażenia trafia do KPiR © apops - Fotolia.com

Z początkiem 2020 r. został zniesiony obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy brak tego obowiązku wpływa na sposób ujmowania dokonanych zakupów wyposażenia w księdze?

Przeczytaj także: Ewidencja wyposażenia - od 2020 r. zlikwidowana

Zarówno sposób kwalifikacji składników wyposażenia jak i sposób ujmowania ich zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.

Przypomnijmy, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2019 r. przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji wyposażenia, w której należało wykazywać wyposażenie o wartości początkowej (określanej przez ustawę o PIT) przekraczającej 1.500 zł. Ewidencja taka musiała zawierać:
  • numer kolejny wpisu,
  • datę nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwę wyposażenia,
  • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz
  • przyczynę likwidacji wyposażenia.

fot. apops - Fotolia.com

Mimo braku ewidencji, zakup wyposażenia trafia do KPiR

Od 2020 r. zniknęła ewidencja wyposażenia, którą musieli prowadzić przedsiębiorcy na PKPiR dla wyposażenia o wartości przekraczającej 1.500 zł. Zniesienie tego obowiązku w żaden sposób nie rzutuje jednak na zasady ujmowania w kosztach podatkowych zakupu takiego wyposażenia.


Za wyposażenie uważa się rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

Zapisów w ewidencji należało dokonywać najpóźniej w miesiącu przekazania danego składnika wyposażenia do używania.

Niezależnie od tego, czy dany składnik majątku został ujęty w ewidencji wyposażenia czy też nie, wydatek związany z jego nabyciem był ujmowany w kolumnie 13 księgi (pozostałe wydatki).

Zmiany na rok 2020


Z dniem 1 stycznia 2020 dotychczasowe przepisy regulujące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały uchylone, a zastąpiło je rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544). Rozporządzenie to nie przewiduje już wymogu prowadzenia ewidencji wyposażenia (tę z lat wcześniejszych należy jednak przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego).

Niemniej zniesienie obowiązku prowadzenia tej ewidencji nie wpływa na sposób kwalifikacji składników majątku do wyposażenia (ich definicja w obecnym rozporządzeniu jest tożsama z wcześniejszymi regulacjami, z tym że została przeniesiona do objaśnień do kolumny 13 księgi) jak też ujmowania kosztów ich zakupu w podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Definicji wyposażenia (obowiązującej zarówno na podstawie starego jak i nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi) odpowiadają m.in. składniki majątku wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Są to mianowicie składki majątku spełniające warunki do uznania ich za środki trwałe (a więc należące do majątku firmy i jej służące, zdatne i kompletne do użytku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok), które jednak do środków trwałych nie zostały zaliczone z uwagi na to, że ich wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł i w związku z tym nie zostały one ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wydatki na zakup takich składników majątku w 2020 r. są ujmowane w kosztach podatkowych jednorazowo w miesiącu ich oddania do używania. Stosownego zapisu należy dokonać w kolumnie 13 księgi.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: