eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Błędny NIP na paragonie fiskalnym - fakturze uproszczonej

Błędny NIP na paragonie fiskalnym - fakturze uproszczonej

2020-11-30 14:00

Błędny NIP na paragonie fiskalnym - fakturze uproszczonej

Czy można skorygować brak NIP na paragonie? © apops - Fotolia.com

Resort finansów na swojej stronie internetowej zamieścił informacje, jak należy zachowywać się w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem traktowanym jako faktura uproszczona. Odniósł się w nich m.in. do korygowania błędów w NIP nabywcy.

Przeczytaj także: Paragon fiskalny jako faktura uproszczona w JPK_VAT

Co mówi ustawa?


Przepisy ustawy o VAT wskazują, że w przypadku, gdy kwota należności ogółem (czyli brutto) nie przekracza 450 zł (albo 100 euro), faktura może nie zawierać niektórych danych, tj:
  • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług i jego adresu,
  • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (czyli ceny jednostkowej netto),
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (czyli wartości sprzedaży netto),
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
– ale pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku oraz zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (czyli w Polsce NIP).

Powyższe wymogi spełnia paragon z kasy fiskalnej, pod warunkiem że zawiera NIP nabywcy. Dodatkowo od tego roku sprzedawca nie może wystawić faktury (z NIP) do paragonu, który NIP nabywcy nie będzie zawierał.

Faktury zbiorcze do paragonów


Jeszcze w ubiegłym roku częste były przypadki, w których to w trakcie miesiąca klient dokonywał zakupu towarów i usług na podstawie paragonów, po czym przynosił je wszystkie sprzedawcy i prosił o wystawienie do nich jednej zbiorczej faktury. Dzięki temu zamiast księgować wielu dokumentów, pozostawał tylko jeden ze zbiorczymi wartościami.

Od 2020 r. powyższe się diametralnie zmieniło. W wyjaśnieniach z dnia 16 października 2020 r. resort finansów wskazał, że brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone.
Paragony te są bowiem traktowane jako faktury, a nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury.
Faktura zbiorcza może dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca czy innego okresu rozliczeniowego, natomiast nie może dokumentować sprzedaży już zafakturowanej.

Fiskus wyjaśnia
Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, kto wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty, w związku z tym poprzez wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych u sprzedawcy powstaje ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawi on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – fakturę uproszczoną i później fakturę zbiorczą obejmującą sprzedaż udokumentowaną fakturą uproszczoną.

Na gruncie przepisów ustawy o VAT możliwe jest jedynie wystawianie faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro), posiadających numer NIP nabywcy, gdyż takie paragony fiskalne nie stanowią faktury.

Niezamierzona pomyłka czyli korekta NIP


W swoich objaśnieniach resort finansów wskazał, że w zależności od charakteru błędu w NIP nabywcy, dopuszczalne jest wystawienie noty korygującej do:
Niezamierzony błąd w NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę. Błędem takim jest zatem m.in. brak cyfry, ich przestawienie, błąd w cyfrze. Nie należy go jednak utożsamiać z brakiem NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie NIP na NIP innego podatnika.

Resort finansów podkreślił, iż w przypadku paragonów opiewających na kwotę przekraczającą 450 zł, na których znalazł się błędny NIP nabywcy, należy do nich wystawić fakturę również z tym błędnym NIP. Dopiero w kolejnym kroku już do faktury należy wystawić notę korygującą lub fakturę korygującą.

Jeżeli zaś wartość paragonu nie przekracza 450 zł i zawiera on NIP nabywcy z błędem, to należy to skorygować poprzez wystawienie do tego paragonu (będącego fakturą uproszczoną) noty korygującej lub faktury korygującej z prawidłowym NIP
Resort podkreśla, że nie można dokonać powyższych korekt, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono w ogóle NIP nabywcy, ponieważ paragon nie może zostać uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: