eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy do paragonu z NIP można wystawić pełną fakturę VAT?

Czy do paragonu z NIP można wystawić pełną fakturę VAT?

2020-06-19 13:51

Czy do paragonu z NIP można wystawić pełną fakturę VAT?

Fiskus zmienia zdanie w sprawie faktur wystawianych do paragonów fiskalnych ©  FOTOWAWA - Fotolia.com

Z początkiem 2020 r. istotnie zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów. Na znaczeniu, jako dowody księgowe, nabrały też paragony, których wartość nie przekracza 450 zł. Wyposażenie ich bowiem w NIP nabywcy skutkuje tym, że nie ma tutaj już obowiązku wystawiania pełnej faktury, bo taki paragon był został z nią zrównany. Czy jednak dokument taki można mimo wszystko wystawić?

Przeczytaj także: Faktury wystawiane do paragonów fiskalnych w 2020 r. zdaniem fiskusa

Zgodnie z najnowszym podejściem fiskusa, wystawienie pełnej faktury VAT do paragonu z NIP nabywcy, którego wartość nie przekracza 450 zł jest możliwe

Co mówią przepisy?


Regulacje ustawy o VAT wskazują, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nie ma zatem obowiązku wystawiania paragonów na sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – tutaj sprzedaż winna być dokumentowana fakturami. Niemniej przepisy nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży dla przedsiębiorców na kasach fiskalnych.

Ustawodawca wskazuje przy tym elementy, które taki dokument powinien zawierać. Dodatkowo w określonych przypadkach pozwala też na wystawianie faktur uproszczonych, czyli zawierających mniejszą ilość informacji, aniżeli znajdujących się na zwykłych fakturach. Art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT mówi, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, faktura może nie zawierać
  • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
  • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
  • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
- ale pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

fot. FOTOWAWA - Fotolia.com

Fiskus zmienia zdanie w sprawie faktur wystawianych do paragonów fiskalnych

Gdy paragon fiskalny opiewa na wartość nieprzekraczającą 450 zł i zawiera NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną, do której nie należy wystawiać zwykłej faktury VAT. Tak do niedawna twierdził fiskus. Ostatnio jednak zmienił zdanie i uznał, że w sumie gdy klient paragon odda, to fakturę można mu wystawić.


Wymogi faktury uproszczonej spełnia paragon z kasy fiskalnej, gdy zostanie uzupełniony o NIP nabywcy, na co technicznie winny pozwalać kasy fiskalne (przynajmniej te obecnie dostępne na rynku).

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono zaś dodatkowy wymóg dla faktury wystawianych do paragonów na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Mianowicie fakturę można wystawić jedynie wówczas, gdy już na paragonie znalazł się NIP nabywcy (a mówiąc dokładniej numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej). Za niedostosowanie się do tego wymogu z karami finansowymi musi liczyć się nie tylko sprzedawca, który wystawi feralną fakturę, ale też nabywca, który odliczy z niej VAT.

W związku z powyższym, w przypadku paragonów wyposażonych w NIP nabywcy, których wartość nie przekracza 450 zł (bądź 100 euro), te można uważać za faktury uproszczone i nie trzeba do nich wystawiać żadnych dodatkowych dokumentów. Pojawiło się jednak pytanie, czy w dalszym ciągu dla takich paragonów zwykłą fakturę można wystawić?

Zdaniem fiskusa – faktury wystawiać nie można ….


Początkowo fiskus twierdził, że pełnej faktury do faktur uproszczonych wystawiać nie można.
„(...) skoro Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta (nabywcy) oraz pozostałe dane wymagane ustawą, to nie powinien z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej na zasadach ogólnych). Tzw. faktura uproszczona jest traktowana na równi z fakturą wystawioną na zasadach ogólnych, a zatem w chwili wydania przez Wnioskodawcę tzw. faktury uproszczonej, wypełnia on obowiązek wystawienia faktury standardowej. (...)” - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK.

Tak też organ ten wypowiedział się chociażby w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.64.2020.1.MT czy z dnia 27 kwietnia 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK.

… albo w sumie – można


Jeszcze w maju jednakże fiskus zmienił zdanie, o czym możemy przeczytać w interpretacji dyrektora KIS z dnia 28 maja 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK
„(…) paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy. W takiej sytuacji sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do takiego paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną.

(…) Wnioskodawca dokumentując sprzedaż dokonywaną na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer podatnika podatku od wartości dodanej nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, ma prawo do wystawienia tzw. „zwykłej” faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy.(…)”
- czytamy w interpretacji

Fiskus zatem zmienił zdanie. Obecnie uważa on, że podatnik nie ma obowiązku wystawić dla swojego nabywcy – będącego podatnikiem, zwykłej faktury do faktury uproszczonej w postaci paragony fiskalnego z NIP nabywcy, ale jeżeli nabywca taki zwróci mu ten paragon, zwykłą fakturę jak najbardziej może wystawić.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: