eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spółka jawna: dzierżawa znaku towarowego na ryczałcie ewidencjonowanym

Spółka jawna: dzierżawa znaku towarowego na ryczałcie ewidencjonowanym

2021-04-09 13:03

Spółka jawna: dzierżawa znaku towarowego na ryczałcie ewidencjonowanym

Dzierżawa znaku towarowego z 8,5% ryczałtem ewidencjonowanym © olly - Fotolia.com

Świadczone w 2021 r. przez spółkę jawną usługi sklasyfikowane jako dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100.000 zł, ryczałt wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu nadwyżka będzie opodatkowana stawką 12,5% - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.04.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.23.2021.2.MR.

Przeczytaj także: Znaku towarowego nie wydzierżawisz na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka jawna posiada zarejestrowane znaki towarowe. W ramach prowadzonej działalności spółka zawrze umowę dzierżawy znaku towarowego z innymi spółkami. Na podstawie umowy wydzierżawiający zobowiąże się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a dzierżawca zobowiąże się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w okresie, w którym spółka jawna nie będzie posiadała statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnikami spółki są wyłącznie osoby fizyczne. W związku z tym w 2021 r. nie uzyska ona statusu podatnika CIT. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Zgodnie z danymi zawartymi w KRS dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim jest jednym z rodzajów działalności prowadzonej przez spółkę. Na podstawie umowy dzierżawy dojdzie do dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą spółki.

Zadano pytanie, czy przychód z czynszu z umowy dzierżawy znaku towarowego może być opodatkowany w 2021 r. ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1905, z późn. zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

fot. olly - Fotolia.com

Dzierżawa znaku towarowego z 8,5% ryczałtem ewidencjonowanym

Znowelizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazują, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. W ten sposób mogą być też opodatkowane przychody na poziomie wspólników spółki jawnej, gdy tak nie stała się podatnikiem CIT.


Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Z cyt. przepisu wynika, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych uzyskane z działalności gospodarczej, również tej prowadzonej w formie wymienionych spółek.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Według art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
b. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe (art. 12 ust. 5 ww. ustawy).

Zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że umowa dzierżawy znaku towarowego zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę jawną i będzie stanowić realizację jej przedmiotu. Zgodnie z danymi zawartymi w KRS dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40) jest jednym z rodzajów działalności prowadzonej przez tę spółkę.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że świadczone w 2021 r. przez spółkę jawną – w ramach działalności gospodarczej – usługi sklasyfikowane jako dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40) opodatkowane będą na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. f oraz ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Jeśli przychód nie przekroczy kwoty 100.000 zł, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawca odprowadzi od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: