eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak rozliczyć wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

Jak rozliczyć wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

2023-02-23 13:18

Jak rozliczyć wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

Jak rozliczyć wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki © bzyxx - Fotolia.com

W spółkach komandytowych, co do zasady prowadzenie spraw spółki zostało pozostawione komplementariuszom. Jednak wspólnikom przyznano pewne możliwości elastycznego kształtowania swoich praw i obowiązków, toteż zagadnienie prowadzenia spraw spółki i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia może być odmiennie uregulowane w umowie spółki.

Przeczytaj także: Obniżenie wkładu komandytariusza w spółce a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 września 2000 r., kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Jednakże w myśl art. 36 § 1 k.s.h. przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Powyższe wskazuje, że co do zasady wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, w której to umowa spółki stanowi inaczej. Kodeks dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi spółki, jeżeli umowa spółki będzie tak stanowić.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, odrębnymi źródłami przychodów są te określone w punktach 2,3 i 9 tego ustępu tj. działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza oraz inne źródła.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Jak rozliczyć wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

Co do zasady wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, z zastrzeżeniem sytuacji, w której to umowa spółki stanowi inaczej. Wynagrodzenie wypłacane komandytariuszowi na podstawie uchwały wspólników, z tytułu prowadzenia przez niego spraw spółki w oparciu o umowę tej spółki, należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z jej treścią ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei zgodnie z art. 5b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Podsumowując, przychód z wynagrodzenia komandytariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej, przyznanego na mocy umowy spółki, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 13 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. wymienione w punktach odpowiednio: 7, 8 i 9 tego ustępu:
(…)
7) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych

8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwa w spadku
z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

9) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Prowadzenie spraw spółki komandytowej na podstawie umowy spółki nie wpisuje się w powyższe kategorie z art. 13 ustawy o PIT, a więc przychody uzyskiwane z tego tytułu nie będą również przychodami z działalności wykonywanej osobiście.

Stosownie do art. 20 ust. ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Ustawodawca poprzez użycie terminu „w szczególności” pozostawia powyższy katalog otwarty. Oznacza to, że do przychodów z innych źródeł należy zakwalifikować wszelkie przychody, których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT.
Podsumowując, wynagrodzenie wypłacane komandytariuszowi na podstawie uchwały wspólników, z tytułu prowadzenia przez niego spraw spółki w oparciu o umowę tej spółki, należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie stanowisko zajął również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 07.02.2023 r., znak: 0112-KDIL2-1.4011.966.2022.1

Mateusz Chrzanowski, młodszy konsultant podatkowy w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: