eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › SLIM VAT 2: ulga na złe długi

SLIM VAT 2: ulga na złe długi

2021-09-06 13:25

SLIM VAT 2: ulga na złe długi

SLIM VAT 2 zmienia zasady rozliczania ulgi na złe długi © wsf-f - Fotolia.com

Polska ustawa o VAT zawiera bardzo rygorystyczne warunki, które muszą być spełnione, aby wierzyciel był uprawniony do skorzystania z ulgi na złe długi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że prawo unijne aż tak rygorystyczne nie jest. W związku z tym polscy podatnicy mogą wprost stosować prawo unijne. Nasz ustawodawca w związku z tym postanowił zmienić krajowe regulacje.

Przeczytaj także: SLIM VAT 2 zmienia zasady ulgi na złe długi

Co mówią obecne przepisy?


Ulga na złe długi jest uregulowana w art. 89a ustawy o VAT (wierzyciel) oraz art. 89b ustawy o VAT (dłużnik).

I tak podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Korekta dotyczy także podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Aby z powyższego uprawnienia wierzyciel mógł skorzystać, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

fot. wsf-f - Fotolia.com

SLIM VAT 2 zmienia zasady rozliczania ulgi na złe długi

W ramach pakietu SLIM VAT 2 zmianie mają ulec zasady rozliczania ulgi na złe długi. Jest to spowodowane m.in. wyrokiem TSUE, który stwierdził że polskie regulacje tej ulgi są niezgodne z prawem unijnym. W rezultacie poszerzony zostanie zakres stosowania ulgi oraz wydłużony okres, w którym prawo do skorygowania VAT będzie możliwe.


Co się zmienia?


Nowelizacja uchyli warunki wskazane w punkcie 1. Dłużnik zatem nie będzie musiał już być czynnym podatnikiem VAT aby wierzyciel był uprawniony do skorzystania z ulgi. Nadto uchylono warunki wskazane w pkt 2 dotyczące statusu dłużnika na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której wierzyciel jest uprawniony do skorzystania z ulgi. W dalszym ciągu natomiast wierzyciel będzie musiał być czynnym podatnikiem VAT.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytam, że analiza orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 doprowadziła autorów zmian do wniosku, iż w opinii Trybunału do ulgi na złe długi należy dopuścić po stronie nabywców (dłużników) również osoby fizyczne, czyli konsumentów oraz podatników VAT zwolnionych od podatku.

Jednakże w przypadku takich podmiotów projektodawcy uznali, że zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów zabezpieczających, z uwagi na ryzyko wykorzystywania stosowania tej ulgi w celach oszustw lub wyłudzeń VAT. Dlatego też projektodawcy zmian zdecydowali się na wprowadzenie rozwiązań zbliżonych do tych z podatku dochodowego.

W związku z powyższym w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz osób fizycznych (konsumentów) bądź podatników zwolnionych z VAT, korekta w ramach ulgi na złe długi będzie możliwa, jeżeli:
  • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
  • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów

Kolejną zmianą jest wydłużenie z dwóch do trzech lat (liczonych od końca roku, w którym jest wystawiona faktura) okresu, w którym wierzyciel będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na złe długi.
Wydłużony do 3 lat okres jest skorelowany z wynikającym z Kodeksu cywilnego terminem przedawnienia roszczeń przysługującym osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mających związek z prowadzoną przez uprawnionego działalnością gospodarczą.

Po stronie dłużnika natomiast uchylony art. 89b ust. 1b ustaw o VAT mówiącego, że dłużnik nie jest obowiązany do dokonania korekty odliczonego VAT w przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Planowany okres wejścia w życie zmian to 1 października 2021 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: