eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy nabywca może wystawić fakturę VAT sprzedawcy?

Czy nabywca może wystawić fakturę VAT sprzedawcy?

2007-01-11 13:14

Podmiotem obowiązanym do udokumentowania transakcji dla potrzeb VAT jest sprzedawca towaru lub usługi. Od zasady tej występują jednak pewne wyjątki. Jeden z nich został zawarty w § 10 rozporządzenia w sprawie faktur, w którym określone zostały szczegółowo warunki, które musi spełnić nabywca, aby mógł udokumentować dokonaną na jego rzecz dostawę towarów czy świadczenie usług.

Przeczytaj także: Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Warunki te są następujące:

1. Przedsiębiorca może wystawiać faktury VAT przy sprzedaży towarów i usług tylko wtedy, gdy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku wystawiania faktur przez nabywców towarów i usług. Obie strony transakcji, czyli zarówno sprzedawca jak i nabywca muszą być czynnymi podatnikami VAT.
Z prawa tego nie mogą korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy zwolnieni.

2. Kontrahenci muszą zawrzeć między sobą stosowną umowę. Z postanowień umowy pomiędzy nabywcą a dostawcą powinno wynikać upoważnienie nabywcy do wystawiania dokumentów, o których mowa, w imieniu i na rachunek sprzedającego, a także zastrzeżenie, iż w okresie obowiązywania umowy dostawca nie będzie wystawiał faktur na rzecz nabywcy. Jeżeli więc podmioty decydują się na przeniesienie obowiązku dokumentowania transakcji na nabywcę, to w okresie obowiązywania takiej umowy pomiędzy stronami nie może mieć miejsca sytuacja, w której dla udokumentowania poszczególnych, czy nawet jednostkowej transakcji, fakturę wystawiać będzie dostawca. Umowa oznacza całkowite przeniesienie obowiązku dokumentowania transakcji na nabywcę - w całym okresie jej obowiązywania. Umowa taka zawierana jest na czas określony, z tym że termin jej obowiązywania nie może być dłuższy niż rok. Pominięcie w umowie precyzyjnego określenia terminu jej obowiązywania może rodzić wątpliwości co do jej ważności.

W umowie należy również zamieścić zastrzeżenie, iż w razie wykreślenia którejkolwiek ze stron (dostawcy bądź nabywcy) z rejestru podatników VAT czynnych bądź w razie zbycia przez niego przedsiębiorstwa, ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej strony umowy o tym fakcie. Z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT czynnych, traci moc umowa upoważniająca nabywcę do wystawiania faktur.

Ponadto w umowie należy podać termin przedstawienia wystawianych przez nabywcę faktur VAT sprzedawcy do akceptacji. Do akceptacji przekazuje się zarówno oryginał, jak i kopię faktury. Akceptacja następuje w formie podpisu dostawcy (bądź podmiotu świadczącego usługę) na dokumencie. Należy również pamiętać, że termin ten musi być określony w taki sposób, aby możliwe było terminowe rozliczenie podatku przez dokonującego dostawy towarów lub przez świadczącego usługę. Po dokonaniu akceptacji sprzedawca zatrzymuje sobie kopię faktury, natomiast oryginał przekazuje nabywcy. Nieuzyskanie tej akceptacji pozbawia nabywcę towarów i usług prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

1 2

następna

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: