eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Opłata za garaż podlega opodatkowaniu VAT-em

Opłata za garaż podlega opodatkowaniu VAT-em

2007-04-24 13:08

Zwolnienie przedmiotowe w podatku od towarów i usług może być stosowane w stosunku do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, które związane są wyłącznie z „samodzielnymi lokalami mieszkalnymi”. Nie są natomiast objęte tym zwolnieniem garaże, których w świetle prawa nie można zaliczyć do tzw. pomieszczeń pomocniczych lokalu mieszkalnego, lecz zalicza się je do kategorii tzw. pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, w związku z czym podlegają opodatkowaniu 22-proc. stawką podatku VAT. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z dnia 17.04.2007 r. nr IPB1-449/21/07/I, uchylając tym samym postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie z dnia 06.09.2006 r. nr USPPIV/440/63/06/P-I/76271.

Przeczytaj także: Opodatkowanie VAT pomieszczeń niemieszkalnych

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu Spółdzielnia Mieszkaniowa wyjaśniła, iż osoba fizyczna nabyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, przynależnej komórki nr 5 oraz stanowiska garażowego nr 10 w podziemiu budynku. Stanowisko garażowe jest w rzeczywistości boksem garażowym. Wyjaśniono również, iż wspomniane stanowisko garażowe zostało określone w uchwale Zarządu jako przynależne do lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym Spółdzielnia ma wątpliwości, czy opłatę pobieraną od takiego garażu opodatkować podstawową stawką podatku VAT czy zastosować zwolnienie w tym zakresie. Na podstawie takiego stanu faktycznego izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…)Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W ocenie tut. organu zakres zwolnienia określonego w cyt. wyżej przepisie jest wyznaczony nie tylko rodzajem lokalu, który przysługuje określonej osobie, ale też w związku z którym wykonywane są czynności (pobierana opłata).

Mając na względzie to, iż prawodawca nie wyjaśnił w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ani w przepisach wykonawczych do niej, pojęcia „lokalu mieszkalnego”, należy zwrócić uwagę, że w prawie polskim obowiązuje sformułowana w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) normatywna definicja pojęcia samodzielnego lokalu mieszkalnego, którym w rozumieniu tej ustawy jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Na uwagę zasługuje jednak także i to, że ustawodawca obok pojęcia „samodzielnego lokalu mieszkalnego” posługuje się także pojęciem „pomieszczenia przynależnego do lokalu”. W myśl art. 2 ust. 4 ww. ustawy o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, w szczególności piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: