eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Faktura VAT RR wystawiona dla własnej firmy?

Faktura VAT RR wystawiona dla własnej firmy?

2007-06-06 13:20

Przekazanie produktów rolnych na cele działalności gospodarczej nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Aby można było mówić o sprzedaży towaru, muszą występować dwa odrębne podmioty, tj. zbywca i nabywca. W ramach jednego podmiotu nie można mówić o przenoszeniu własności rzeczy, co jest istotą umowy sprzedaży. Nie jest to więc dostawą towarów, a co za tym idzie nie można wystawiać na powyższe czynności faktur VAT RR oraz skorzystać z prawa do odliczenia podatku. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z dnia 28.05.2007 r. nr IPB_1/4407-0037/07/I, podtrzymując tym samym ostanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 26.02.2007r. nr PP/443-50/44653-11/07.

Przeczytaj także: Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, iż jest przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu restauracji i hotelu oraz wykonywaniu usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności odbiorcom zewnętrznym, w związku z którą jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne (hodowla ryb), w związku z którym występuje jako tzw. rolnik ryczałtowy nie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje produkty gospodarstwa rolnego. Zarówno działalność gospodarcza, jak i gospodarstwo rolne posiadają osobne wpisy do rejestru REGON jako jednostki lokalne. W związku z tym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy ma prawo wystawiać faktury VAT RR i odliczać wskazanych w nich podatek naliczony przy zachowaniu pozostałych warunków odliczenia? Na podstawie takiego stanu faktycznego izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 7 ww. ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2, wystawiane są faktury wewnętrzne. Stosownie do art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. W myśl art. 116 ust. 2 ustawy, faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR”.

Z zastrzeżeniem art. 43 ust. 4, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku m.in. wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 (art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z powyższym faktura stanowi dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży towarów lub usług, a w szczególności „Faktura VAT RR” potwierdza sprzedaż produktów rolnych dokonaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług (dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego). Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, natomiast w myśl art. 7 ust 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel.

 

1 2 3

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: