eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › "Spóźniona" budowa a ulga odsetkowa

"Spóźniona" budowa a ulga odsetkowa

2009-01-05 13:55

Rozpatrzmy następującą sytuację: w 2003 r. podatnik uzyskał pozwolenie na budowę domu. Inwestycję tę sfinansował z kredytu bankowego. Budowa została ukończona w roku 2008. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do tzw. ulgi odsetkowej?

Przeczytaj także: Ulga odsetkowa - odsetki od kredytu się nie kumulują

Ulga odsetkowa dotyczyła wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
  1. budową budynku mieszkalnego, albo
  2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

Ulga ta obowiązywała w latach 2002 – 2006 i była zawarta w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepis uchylony z dniem 01 stycznia 2007 r.). Obecnie podatnicy mogą z niej korzystać w ramach praw nabytych. Warunkiem jest jednak przyznanie tego kredytu podatnikowi w latach 2002-2006. Warto w tym miejscu dodać, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., w zeznaniu podatkowym za 2008 r. w ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają zarówno faktycznie spłacone odsetki od kredytu (pożyczki) mieszkaniowej, jak i od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego oraz od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę tych zobowiązań.

Aby z ulgi skorzystać, trzeba oczywiście spełnić pewne dodatkowe warunki. Jeden z nich, zawarty w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) wskazuje, że ulga ta przysługuje, jeżeli inwestycja, polegająca na budowie budynku mieszkalnego albo nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, zostanie zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

Jak wynika z powyższego, aby z ulgi skorzystać w przypadku budowy nowego, nadbudowy bądź modernizacji już istniejącego budynku, inwestycja taka musi zostać zrealizowana w trzyletnim terminie. Jego przekroczenie powoduje, że podatnik z ulgi nie może skorzystać. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że spełnia wszelkie inne warunki oraz formalnie nabywa prawo do ulgi. Pamiętać bowiem należy, iż ulgi podatkowe stanową odstępstwo od ogólnej zasady powszechności opodatkowania, a co za tym idzie, ich stosowanie jest możliwe tylko po spełnieniu wszystkich wymogów określonych przepisami, a interpretacji tych przepisów należy dokonywać w sposób ścisły, zgodnie z ich literalnym brzmieniem. Nie jest natomiast możliwa interpretacja rozszerzająca.

W opisanej we wstępie sytuacji zatem podatnikowi ulga odsetkowa nie przysługuje, gdyż przekroczył on czas, w którym musiał wykonać inwestycję polegającą na budowie nowego budynku mieszkalnego, a który jest jednym z warunków koniecznych do spełnienia, aby z ulgi skorzystać.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: