eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Gospodarka magazynowa: kto musi prowadzić?

Gospodarka magazynowa: kto musi prowadzić?

2009-10-23 10:37

Rozpatrzmy następującą sytuację: Spółka z o.o. zajmuje się wykonywaniem zleconych usług na bazie przetargów, do których to zadań zakupywane są towary do bezpośredniego montażu tj. nie kupuje się materiałów na zapas. Czy ma ona obowiązek prowadzić magazyn i wystawiać PZ i WZ do zakupionych i od razu zużytych towarów?

Przeczytaj także: Odpisy aktualizujące należność: VAT jako koszt?

Odpowiedź: Wyroby wykorzystywane przez jednostkę w celu wykonania usługi powinny zostać ujęte w ewidencji magazynowej. Bez znaczenia jest, że spółka nie kupuje materiałów na zapas. Zaewidencjonowaniu podlegają również materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby oraz do wykonywania świadczonych usług. Powinny być zatem wystawiane dowody PZ i WZ.

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników m. in. ewidencji ilościowo-wartościowej, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Przez aktywa obrotowe rozumie się m. in. materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym, jeżeli są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.

Dowód "PZ - przyjęcie z zewnątrz" jest dokumentem magazynowym, który służy do udokumentowania ilości materiałów (towarów) faktycznie przyjętych od dostawcy zewnętrznego. Dokument jest potwierdzeniem przyjęcia od dostawcy materiałów (towarów) oraz poleceniem przyjęcia materiałów (towarów) do magazynu.

Z kolei dokument "WZ - wydanie na zewnątrz" jest zaliczany do dokumentów zewnętrznych własnych. Potwierdza on rozchód materiałów (towarów) z magazynu na zewnątrz jednostki.

Podstawa prawna:
art. 3 ust. 1 pkt 18 i 19, art. 17 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Jak uniknąć kosztownych błędów związanych z prowadzeniem księgowości? „Wskazówki Księgowe” to biuletyn aktualnych i praktycznych rozwiązań z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: