eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › WSA: tylko rzetelne interpretacje podatkowe

WSA: tylko rzetelne interpretacje podatkowe

2010-06-05 08:40

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (dalej "WSA") w wyroku z dnia 27 kwietnia 2010 r. wyraził pogląd, iż odpowiedź organu podatkowego na pytanie zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powinna być tak sformułowana, aby podatnik uzyskał informację co do trafności jego stanowiska. Natomiast, sama interpretacja, zdaniem WSA, powinna wyjaśnić w wyczerpujący i rzetelny sposób, jakie przepisy znajdą zastosowanie w danej sprawie (sygn. III SA/Po 178/10).

Przeczytaj także: Interpretacje podatkowe: ważne wyroki sądowe

Powyższy wyrok WSA jest konsekwencją skargi wniesionej przez spółkę, która zwróciła się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy w uzasadnieniu wydanej interpretacji przytoczył przepisy prawne, nie wskazując jednak na bezpośredni związek pomiędzy przywołanymi regulacjami a stanem faktycznym podanym przez spółkę.

W konsekwencji, interpretacja indywidualna praktycznie nie zawierała odpowiedzi na pytanie spółki zawarte we wniosku. Spółka wezwała zatem organ podatkowy do uchylenia błędnej interpretacji i wydania nowej, zgodnej ze stanowiskiem prezentowanym przez spółkę. W wyniku stwierdzenia przez organ podatkowy braku podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej, spółka wniosła skargę do WSA.

W wydanym wyroku, WSA stwierdził, iż organ podatkowy dokonując negatywnej oceny stanowiska spółki, nie dokonał wyczerpującego uzasadnienia prawnego, naruszając przez to przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Zdaniem WSA, w skarżonej interpretacji indywidualnej brak było jakichkolwiek wywodów na temat stanowiska wyrażonego we wniosku oraz nie podano przyczyn, dla których organ podatkowy odmówił racji argumentacji spółki. W konsekwencji, odpowiedź organu podatkowego na zadane we wniosku pytania nie zawierała żadnej informacji w kwestii interesującej spółkę. WSA zauważył, iż indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego winna zawierać ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym. Natomiast w przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, co podkreślił WSA, interpretacja indywidualna powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym, obejmującym wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego objętych daną interpretacją oraz wskazanie ich prawidłowej wykładni.

WSA wskazał ponadto, iż poprzez odesłanie zawarte w art. 14 h Ordynacji podatkowej, organ podatkowy jest zobowiązany do odpowiedniego stosowania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych zasady zaufania do organów podatkowych. Jak podkreślił WSA, z powyższej zasady wynika wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy, dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz konkretnego ustosunkowania się do twierdzeń stron.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż WSA zwrócił uwagę na istotną kwestię wymogów proceduralnych dotyczących wydawanych przez organy podatkowe interpretacji indywidualnych, które mają na celu nie tylko wskazanie czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, ale również (szczególnie w przypadku uznania stanowiska za nieprawidłowe) wyjaśnienie podstaw takiej decyzji organu podatkowego.

WSA wskazał, iż w przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja zawierać powinna wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem. Wobec tego niewyczerpujące uzasadnienie interpretacji indywidualnej stanowi naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej i uprawnia sąd administracyjny do uchylenia takiej interpretacji, co też uczyniono w niniejszej sprawie.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: