eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na zakup kasy fiskalnej a przychody podatkowe

Ulga na zakup kasy fiskalnej a przychody podatkowe

2010-11-15 13:19

Podatnicy obowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, przy spełnieniu określonych warunków mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi na ich zakup. Polega ona na refinansowaniu części wydatków związanych z nabyciem tych urządzeń przez Skarb Państwa. Czy jednak w przypadku takiej refundacji nie powstaje przychód w podatku dochodowym bądź nie zmniejszają się koszty uzyskania przychodu?

Przeczytaj także: Ulga na zakup kasy fiskalnej w podatku dochodowym

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od tej ogólnej reguły ustawodawca przewidział szereg zwolnień, które zostały zawarte w stosownym rozporządzeniu wykonawczym. Rozporządzenie to dodatkowo wskazuje, w którym momencie podatnik traci prawo do zwolnień i od kiedy jest obowiązany kasę fiskalną stosować.

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT mówi natomiast, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Sposób oraz zasady takiego zwrotu zostały z kolei zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. I tak zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia odliczenie, o którym mowa w poprzednim akapicie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących nie może być jednak wyższa od kwoty podatku wychodzącej w deklaracji VAT do zapłaty. Jeżeli natomiast kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
  1. 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
  2. 50 % kwoty określonej w pkt 1 - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
Jak zatem łatwo zauważyć, w takiej sytuacji ustawodawca rozkłada zwrot części wydatków na zakup kas fiskalnych w czasie.

Skorzystanie z omawianego odliczenia powoduje de facto, że docelowo dany podatnik nie pokrywa całego wydatku na zakup tego urządzenia a jedynie jego część. W związku z tym rodzi się pytanie, czy zwrócona część tego wydatku nie stanowi przychodu podatkowego bądź też w tej części wydatek taki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?

Kwestia ta była przedmiotem interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wydanej dnia 15.07.2004 nr US.I/423-16/04. Organ podatkowy potraktował w niej powyższe odliczenie jako ulgę w podatku od towarów i usług, która jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego. Jego zdaniem ulga taka nie stanowi przychodu w tym podatku (w chwili otrzymania zwrotu), nie wpływa też na wysokość kosztu uzyskania przychodu, którym jest cała wartość zakupu tego urządzenia (pomniejszona o ewentualny podatek VAT, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do jego odliczenia).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: