eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Terminy podatkowe: jak je liczyć?

Terminy podatkowe: jak je liczyć?

2010-12-06 11:59

Oprócz ściśle wskazanych co do dnia terminów prawa materialnego (tj. przede wszystkim terminy płatności podatków czy składania deklaracji/informacji podatkowych, np. 20-sty czy 25-ty następnego miesiąca) podatnicy muszą pamiętać o szeregu terminów wskazanych nie datą a pewnym okresem czasu, czy o terminach prawa procesowego. Jak liczyć ich upływ?

Przeczytaj także: Ordynacja podatkowa a opieszałość fiskusa

Ordynacja podatkowa (dalej O.p.), bo chodzi tutaj głównie o ten akt prawny, w sposób szczegółowy reguluje nie tylko postępowanie w danej sprawie, ale także czas, w którym powinno zostać ono przeprowadzone i rozstrzygnięte. Chodzi tutaj np. o termin wydania zaświadczeń przez organ podatkowy, interpretacji indywidualnych, przeprowadzenia postępowania podatkowego, wydania decyzji, dokonania zwrotu nadpłaconego podatku, odwołania się przez stronę od decyzji czy wniesienia zastrzeżeń do protokołu.

Poszczególne terminy są określone w dniach, tygodniach, miesiącach bądź latach. Przykładowo zgodnie z art. 213 §1 O.p., strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Z kolei art. 223 §2 pkt 1 O.p. stanowi, że strona może wnieść odwołanie od decyzji organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W takim samym terminie kontrolowany może wnieść zastrzeżenia czy wyjaśnienia do doręczonego mu protokołu (art. 291 §1 O.p.).

Jak z kolei stanowi art. 306a §5 O.p., różnego rodzaju zaświadczenia organ podatkowy jest zobowiązany wydać bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takie zaświadczenia (z nielicznymi wyjątkami).

Art. 139 §1 O.p. mówi z kolei, że załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (z pewnymi wyjątkami).

Natomiast w art. 14d O.p. ustawodawca wskazał, że interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wyżej wskazane to jedynie przykłady różnych terminów podatkowych. Oczywiście te nie zostały określone tylko w Ordynacji podatkowej, ale także w innych ustawach podatkowych.

Jak jednak terminy te liczyć? Kiedy one upływają? Co w sytuacji, gdy dany termin przypada w dniu wolnym od pracy, bądź dane pismo zostało wysłane np. pocztą a nie dostarczone osobiście?

Odpowiedź na te pytania została zawarta w art. 12 O.p. I tak zgodnie z §1 jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: