eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ordynacja podatkowa a opieszałość fiskusa

Ordynacja podatkowa a opieszałość fiskusa

2008-05-26 09:44

Terminy, z których powinien wywiązać się fiskus załatwiając sprawę podatnika są ściśle określone. Dlatego też, jeśli organy podatkowe działają zbyt opieszale, podatnik może je ponaglić, pozwalają na to bowiem przepisy Ordynacji podatkowej.

Przeczytaj także: Terminy podatkowe gdy dzień wolny

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej. Ponadto niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, których rozpatrzenie może nastąpić na podstawie dowodów przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 1-2 Ordynacji).

Przepisy określają również terminy załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym- powinno to nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. W odniesieniu do sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy- nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Warto wspomnieć, że nie wlicza się tu terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy podatnika albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 3-4 Ordynacji).

Jeżeli jednak organy podatkowe z jakiegoś powodu nie są w stanie dotrzymać przepisowych terminów podatnik musi się o tym dowiedzieć. Co więcej, musi poznać również przyczynę niedotrzymania terminu oraz otrzymać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (art. 140 § 1-2 Ordynacji).

W sytuacji, gdy nie dojdzie do załatwienia sprawy we właściwym terminie podatnikowi przysługuje ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia bądź ministra finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej. Jeśli organy te uznają ponaglenie za uzasadnione, wyznaczają dodatkowy termin załatwienia sprawy. Zarządzają również wyjaśnienie przyczyn oraz ustalenie osób winnych jej niezałatwienia w terminie. W razie potrzeby podejmują również środki zapobiegające naruszaniu terminów w przyszłości (art. 141 § 1-2 Ordynacji).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: