eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód osobowy z zagranicy: zwolnienie z akcyzy

Samochód osobowy z zagranicy: zwolnienie z akcyzy

2011-03-10 06:30

Zwolnienie z podatku akcyzowego przywozu na terytorium Polski samochodu osobowego przez osobę fizyczną powracającą na terytorium kraju z czasowego pobytu ma zastosowanie w przypadku spełniania określonych warunków przez osobę uprawnioną. Nie ma uregulowań, które pozwalałyby przenieść to zwolnienie na żonę takiej osoby, która warunków nie spełnia. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23.02.2011 r. nr ILPP3/443-46/08/11-S/TK.

Przeczytaj także: Akcyza na samochody a usługi pośrednictwa

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Po latach spędzonych na emigracji wnioskodawca wrócił do Polski i sprowadził ze sobą posiadany samochód osobowy. Od Naczelnika Urzędu Celnego uzyskał zaświadczenie stwierdzające zwolnienie tego pojazdu od akcyzy, zaś od Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu. Podatnik chciał przywieziony samochód zarejestrować na żonę, z którą ma wspólność majątkową lecz Wydział Komunikacji odmówił takiej rejestracji. Zainteresowany jest zdania, że Wydział Komunikacji nie chciał dokonać rejestracji samochodu osobowego na jego żonę, ponieważ uważa, że klauzula zawarta w zaświadczeniu stwierdzającym zwolnienie od akcyzy, warunkująca zwolnienie od akcyzy dotyczy tylko jego. W związku z powyższym zadał pytanie, czy prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego przywozu z terytorium innego państwa członkowskiego samochodu osobowego, przez osobę fizyczną powracającą na terytorium kraju z czasowego pobytu, rozciąga się na współmałżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt I GSK 1107/09 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1360/08, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym. Natomiast według art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Ustawa o podatku akcyzowym zawiera szczególne uregulowania dotyczące samochodów osobowych. Uregulowania te – mając charakter szczególny – wymagają stosowania w pierwszej kolejności, natomiast w kwestiach, które nie zostały uregulowane w przepisach szczególnych należy stosować przepisy ogólne, w takim zakresie, w jakim można je odnieść do tych wyrobów.

Art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do postanowień przepisu art. 80 ust. 1 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: