eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego

Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego

2017-08-02 13:18

Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego

Samochód w firmie © stadtratte - Fotolia

Nabycie samochodu ciężarowego za granicą, jego rejestracja w kraju oraz późniejsza zmiana na samochód osobowy (karawan o przeznaczeniu specjalnym) i sprzedaż - nie generuje obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.07.2017 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.103.2017.1.MAZ.

Przeczytaj także: Brak akcyzy gdy samochód osobowy pojazdem kolekcjonerskim

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. (wnioskodawca) jest dealerem samochodowym (handluje samochodami nowymi i używanymi). Nowe samochody są nabywane od dystrybutora marki, który nabywa je wewnątrzwspólnotowo.

Jeden z klientów zamówił u niej samochód typu karawan - pogrzebowy. Spółka nie posiadała takiego pojazdu w ofercie. W związku z tym 29 grudnia 2016 r. dokonała zakupu od dystrybutora w kraju nowego samochodu marki Peugeot Expert Furgon, typu VAN, kategoria pojazdu N1, posiadającego homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu jako samochód ciężarowy; samochód z jednym rzędem siedzień, trzyosobowy, z przegrodą oddzielającą kabinę kierowcy od części ładunkowej (cechy konstrukcyjne potwierdzone dodatkowym badaniem technicznym z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym VAT-1), pojazd do przewozu towarów, zakwalifikowany do kodu Nomenklatury Scalonej CN 8704.

Po zakupie, w styczniu 2017 r. samochód zarejestrowała jako pojazd demonstracyjny i skierowała do firmy dokonującej przeróbki pojazdu na specjalny - karawan. Po przeróbce i informacji o jej zakresie, potwierdzonych na stacji diagnostycznej, zmiany zostały zgłoszone w wydziale komunikacji, który w marcu 2017 r. wydał nowy dowód rejestracyjny z wpisem rodzaju pojazdu - specjalny, przeznaczenie - pogrzebowy, bez zmian w świadectwie homologacji.

Pojazd ten następnie 24 marca 2017 r. został sprzedany jako specjalny, bez opodatkowania go akcyzą. Zadano pytanie, czy na spółce ciąży podatek akcyzowy z tytułu samej przeróbki pojazdu tudzież sprzedaży samochodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. stadtratte - Fotolia

Samochód w firmie

Rejestracja samochodu zwalnia od podatku akcyzowego


„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.; dalej jako: „ustawa”) – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a. wyprodukowanego na terytorium kraju,
b. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 100 ust. 2 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast za sprzedaż samochodu osobowego w rozumieniu ww. ustawy, stosownie do art. 100 ust. 5, uznaje się jego:
1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
3. wydanie w zamian za wierzytelności;
4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 100 ust. 6 ustawy, do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 12 i 13, art. 14 ust. 1-4, 6, 8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1, 2 i 2a, art. 19, art. 21 ust. 5 i art. 27-29a oraz przepisy wydane na podstawie art. 20.

Stosownie do art. 102 ust. 1 ustawy, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2. (...)

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym przypadku po stronie Wnioskodawcy nie powstał obowiązek podatkowy – ten wiąże się bowiem bezpośrednio z obrotem samochodami osobowymi, objętymi pozycją CN 8703, zdefiniowanymi w art. 100 ust. 4 ustawy. Przedmiot opodatkowania akcyzą w przypadku samochodów osobowych został enumeratywnie wymieniony w art. 100 ustawy.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca po nabyciu samochodu ciężarowego dokonał jego rejestracji w tym charakterze, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, to czynności dokonane po tej rejestracji, tj. przebudowa samochodu na pojazd o przeznaczeniu pogrzebowym o kodzie CN 8703 i jego sprzedaż nie są już przedmiotem opodatkowania akcyzą. Czynności te nie mieszczą się bowiem w katalogu zawartym w art. 100 ustawy.

Zatem należy stwierdzić, że sprzedaż na terenie kraju samochodu, nabytego jako samochód ciężarowy i jako taki zarejestrowanego, a następnie przebudowanego i przerejestrowanego na samochód specjalny typu pogrzebowego, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: