eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prezent dla klienta a przychód podatkowy i PIT-8C

Prezent dla klienta a przychód podatkowy i PIT-8C

2011-07-05 12:24

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma organizuje i prowadzi różnego rodzaju akcje promocyjne, w ramach których rozdaje swoim obecnym, jak i potencjalnym przyszłym klientom gadżety opatrzone w jej logo. Czy z tego tytułu szczęśliwy obdarowany powinien zapłacić podatek?

Przeczytaj także: Nieodpłatne przekazanie książek autorowi jest jego przychodem podatkowym

Co do zasady nieodpłatne świadczenia na rzecz innych osób stanowią dla tych ostatnich przychód podatkowy. Źródło tego przychodu może być różne. Jednym z nich są inne źródła, określone w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), tj. w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Nie każde takie przekazanie podlega jednak automatycznie opodatkowaniu.

W art. 21 ust. 1 pkt 68a updof ustawodawca wskazał bowiem, że zwalnia się od tego podatku wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Przytoczony wyżej przepis zawiera trzy warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby ze zwolnienia skorzystać. Otóż:
  1. otrzymanie prezentu musi wiązać się z akcją promocyjną lub reklamową świadczeniodawcy (przekazującego)
  2. jednorazowa wartość prezentu nie może przekroczyć wartości 200 zł
  3. osobą otrzymującą prezent nie może być pracownik lub inna osoba pozostająca z przekazującym w stosunku cywilnoprawnym

Warto tutaj wspomnieć, że pracownikiem świadczeniodawcy jest nie tylko osoba pozostająca z nim w stosunku pracy, ale także w stosunku służbowym, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Z kolei ustawodawca stanowiąc o osobie pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym, miał na myśli przede wszystkim osoby związane z nim umowami zlecenia, o dzieło, kontraktami menedżerskimi itp., czyli poprzez stosunek cywilnoprawny będący alternatywą wobec stosunku pracowniczego. Z całą pewnością chciał on w ten sposób zapobiec ukrywaniu pod pozorem upominków reklamowo-promocyjnych innych świadczeń (np. wynagrodzenia) na rzecz pracowników, zleceniobiorców itd.

Co ważne w ramach rozpatrywanego zwolnienia istotna jest jednostkowa wartość otrzymanego prezentu (nagrody), a nie łączna wartość wszystkich prezentów otrzymanych w danym roku. Mogą tutaj jednak rodzić się pewne trudności interpretacyjne w związku z jednorazowością wartości świadczenia. Mogą bowiem powstać wątpliwości czy wystąpi ona np. wówczas, jeśli jednakowo co do natury świadczenia przekazywane są danej osobie fizycznej kilkukrotnie w związku z reklamą lub promocją świadczeniodawcy w małych odstępach czasu, zwłaszcza jeśli ich łączna wartość przekracza powyższy limit wartościowy, skutkując powstaniem obowiązku podatkowego.

Pewnym rozwiązaniem powyższego jest branie pod uwagę świadczeń realizowanych w ramach poszczególnych kampanii reklamowych czy promocyjnych (czyli sprawdzanie, czy wartość przekazanych świadczeń w ramach jednej akcji promocyjnej/reklamowej, mieści się w ustawowym limicie, a jeśli nie – wykazanie z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu).

Podsumowując, jeżeli spełnione są ustawowe warunki, otrzymana nagroda (prezent) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli jej wartość jednostkowa co do zasady nie przekracza 200 zł. Warto w tym miejscu dodać, że jeżeli wartość prezentu jest wyższa, opodatkowaniu podlega cały przychód w wysokości otrzymanego prezentu, a nie jedynie nadwyżka ponad kwotę 200 zł. W takiej sytuacji firma powinna wystawić obdarowanemu PIT-8C, a ten w zeznaniu rocznym przychód ten powinien doliczyć do innych przychodów opodatkowanych wg skali podatkowej i zapłacić z tego tytułu należny podatek.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: