eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ceny transferowe: będą nowe regulacje?

Ceny transferowe: będą nowe regulacje?

2011-10-31 12:21

OECD przymierza się do zmian w IV rozdziale Wytycznych w sprawie cen transferowych. Ich celem ma być przyjęcie prostych zasad ustalania, dokumentacji i kontroli warunków niektórych rodzajów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Plany OECD mają formę oficjalnego projektu realizowanego od 9 marca 2011 r.

Przeczytaj także: Ceny transferowe: zmienione wytyczne OECD

OECD przeprowadziła analizę przepisów o cenach transferowych w 33 krajach. Analiza polegała na pozyskaniu od administracji podatkowych badanych państw informacji o obowiązujących regulacjach i stosowanych praktykach szacowania i kontroli cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Celem analizy była identyfikacja odstępstw od ogólnych zasad dotyczących cen transferowych stosowanych w celu ograniczania obowiązków, których spełnienie powoduje znaczne trudności formalne i jest kosztowne dla podatników i administracji. Podsumowanie analizy przeprowadzonej przez OECD zostało wydane w formie raportu w czerwcu 2011 r. W okresie od marca do czerwca 2011 r. OECD przyjmowała również komentarze osób i instytucji zainteresowanych projektem. Komentarze zostały zamieszczone na stronie internetowej OECD.

Formalne obowiązki są ograniczane
Z raportu z 10 czerwca 2011 r. wynika, że najważniejsze stosowane sposoby ograniczania formalnych obowiązków dotyczących niektórych rodzajów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi obejmują:
 • określanie stałych przedziałów rynkowych marż dla określonych rodzajów transakcji o niskiej wartości dodanej oraz dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. w Austrii, Holandii, USA, Japonii i w Australii),
 • zwolnienie z obowiązku dokumentacji transakcji o niskiej wartości oraz z dokumentacji transakcji zawieranych przez małe i średnie podmioty.

W krajach naszego regionu
Czeskie przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Podatnicy mogą kierować się instrukcją wydaną przez Ministra Finansów określającą rekomendowaną zawartość dokumentacji. Jej stosowanie nie jest jednak obowiązkowe a za odstępstwa nie są przewidziane żadne sankcje.

Węgierskie przepisy podatkowe w sprawie cen transferowych stanowią, że:
 • nie podlegają oszacowaniu dochody małych i średnich podmiotów (zatrudniających mniej niż 250 pracowników oraz osiągające roczne przychody poniżej 50 mln HUF lub posiadające aktywa o łącznej wartości poniżej 43 mln HUF) z transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w celu wspólnych zakupów lub sprzedaży,
 • obowiązkowa dokumentacja podatkowa transakcji małej wartości (poniżej 50 mln HUF w roku podatkowym) może mieć ograniczoną formę i zakres (bez analiz porównawczych),
 • nie podlegają dokumentacji podatkowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi przez małe podmioty (zatrudniające mniej niż 50 osób oraz osiągające roczne przychody poniżej 10 mln HUF lub posiadające aktywa o łącznej wartości poniżej 10 mln HUF), przez organizacje pożytku publicznego i przez podmioty w których większość udziałów posiada państwo,
 • dokumentacja nie jest obowiązkowa dla transakcji zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
 • dokumentacji nie podlegają również transakcje zawierane na giełdzie lub na warunkach wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Dokumentacje transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych przez węgierskich podatników mogą być sporządzane w języku angielskim (np. jako część dokumentacji międzynarodowej grupy, do której należą).

Na Słowenii rynkowe marże pożyczek publikowane są przez Ministra Finansów. Marże ustalone w transakcjach z podmiotami powiązanymi w wysokości określonej przez Ministra Finansów nie mogą być później kwestionowane przez organy podatkowe.

Według słoweńskich przepisów o cenach transferowych, krajowe transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają kontroli tylko wówczas, gdy jeden z tych podmiotów:
 • wykazuje nierozliczoną stratę podatkową z poprzednich lat podatkowych,
 • podlega podatkowi dochodowemu według preferencyjnej stawki lub jest zwolniony z podatku dochodowego.

W Polsce
Zgodnie z polskimi przepisami o cenach transferowych, podatnicy nie mają obowiązku dokumentacji transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji jest niższa niż 50.000 EUR.

Dodatkowo, przepisy zwalniają z obowiązku dokumentacji transakcje, których wartość jest niższa niż 20% kapitału zakładowego i nie przekracza 100.000 EUR, jednak wymagają, aby dokumentacja usług albo sprzedaży lub licencji wartości niematerialnych była przygotowana już wtedy, gdy ich wartość przekracza 30.000 EUR.

Kierunki zmian
Można spodziewać się, że projekt OECD doprowadzi do przyjęcia wspólnego stanowiska państw i zmiany w IV rozdziale Wytycznych w sprawie cen transferowych. Trudno przewidzieć kiedy to nastąpi i jaki kształt będą miały regulacje.

Niemniej jednak, informacje zawarte w raporcie z analizy przeprowadzonej przez OECD pokazują, że:
 • regulacje w zakresie cen transferowych obowiązujące w niektórych państwach zawierają przepisy ograniczające formalne obowiązki podatników np. w zakresie dokumentacji lub rynkowych analiz porównawczych niektórych transakcji z podmiotami powiązanymi oraz ograniczające ryzyko oszacowania i określenia ich dochodów z takich transakcji,
 • Polskie przepisy podatkowe nie zawierają tego rodzaju regulacji poza przepisami określającymi wartości transakcji, dla których dokumentacja nie jest obowiązkowa.

Taki stan rzeczy może być sugestią do rozważenia czy:
 • transakcje pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi powinny podlegać przepisom o cenach transferowych, w szczególności, jeżeli podmioty te nie korzystają ze zwolnień, nie rozliczają strat i nie korzystają z form preferencyjnego opodatkowania swojej działalności,
 • dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi mogłaby być sporządzana w języku angielskim (np. jako część globalnej dokumentacji przygotowanej dla całej grupy).

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: