eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek PCC od sprzedaży nieruchomości firmy

Podatek PCC od sprzedaży nieruchomości firmy

2012-03-05 10:20

W przypadku, gdy zbycie zarówno prawa wieczystego użytkowania gruntu jak i prawa własności nieruchomości na nim się znajdujących należących do prowadzonej firmy jest zwolnione z podatku od towarów i usług, czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21.02.2012 r. nr ILPB2/436-277/10/11-S/AJ.

Przeczytaj także: Sprzedaż nieruchomości a podatek PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca posiada w użytkowaniu wieczystym grunt. Jest także właścicielem znajdujących się na nim budynku oraz budowli. Budynek został wybudowany w 1977 r., zaś w roku 1995 r. wnioskodawca poniósł nakłady na jego modernizację, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Od samego początku cała nieruchomość jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast od 1994 r. oddana w dzierżawę zewnętrznej firmie. Nieruchomość w całości (czyli prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynek, budowle) ma zostać sprzedana. Powstała wątpliwość, czy czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Równocześnie, w myśl art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
a. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu jest prawem majątkowym, rozumianym jako przysługujące danej osobie prawo do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy.

W myśl art. 235 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

W interpretacji nr ILPP1/443-1340/10/12-S/MK z dnia 8 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów poinformował Zainteresowanego, że dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku i budowli posadowionych na tym gruncie korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i przytoczone przepisy prawne, stwierdzić należy, iż umowa sprzedaży, której przedmiotem jest prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz prawo własności budynku i budowli posadowionych na tym gruncie, podlega - co wynika z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - opodatkowaniu tym podatkiem.

Niemniej jednak, najistotniejszym dla określenia sytuacji Wnioskodawcy, jako sprzedającego, w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest przepis art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, iż obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: