eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek VAT liczony od kwoty brutto na fakturze?

Podatek VAT liczony od kwoty brutto na fakturze?

2013-03-27 11:07

Podatek VAT liczony od kwoty brutto na fakturze?

Podatek VAT liczony od kwoty brutto na fakturze? © lagom - Fotolia.com

Podstawowym obowiązkiem czynnych podatników VAT jest naliczanie tego podatku od dokonywanej sprzedaży, chyba że dana transakcja nie podlega opodatkowaniu bądź korzysta ze zwolnienia w podatku VAT. Na wystawianych fakturach dokumentujących dokonywaną sprzedaż towarów i usług winni oni wykazywać kwotę: netto, należnego podatku i brutto (z pewnymi wyjątkami). Podatek VAT jest tutaj liczony wg stawki właściwej dla danej czynności.

Przeczytaj także: Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Ustawodawca dał jednak podatnikom wybór sposobu ustalania wartości tego podatku. Mogą oni naliczać go od kwoty netto bądź brutto. Na powyższe wskazują wprost przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Otóż rozporządzenie to w pierwszej kolejności mówi, co winno znaleźć się na fakturze. Podstawowy zakres tych informacji został określony w §5. Jego ust. 1 mówi, że faktura taka, w zakresie wykazywanych wartości, powinna zawierać:
  1. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
  2. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  3. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
  4. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  5. stawkę podatku;
  6. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
  7. kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  8. kwotę należności ogółem.

Jednakże w §8 tegoż rozporządzenia ustawodawca wskazał, że kwotę podatku, o której mowa wyżej w pkt 7, w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może wykazać jako kwotę wyliczoną wg następującego wzoru:
KP = (WB x SP) / (100 + SP)

gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się do pełnych groszy, w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,
WB - oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku SP, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
SP - oznacza stawkę podatku.

fot. lagom - Fotolia.com

Podatek VAT liczony od kwoty brutto na fakturze?

Co niezwykle ważne, przepisy nie uzależniają prawa podatnika do liczenia kwoty podatku od wartości netto bądź brutto od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych przesłanek. Nie ma w tym zakresie także żadnych ograniczeń.


W przypadku stosowania powyższego rozwiązania, zamiast ceny jednostkowej netto (wskazany wyżej pkt 2) na fakturze podatnik może wykazywać cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto – wartość sprzedaży brutto. Przy tym rozwiązaniu sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatku.

Co niezwykle ważne, przepisy nie uzależniają prawa podatnika do liczenia kwoty podatku od wartości netto bądź brutto od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych przesłanek. Nie ma w tym zakresie także żadnych ograniczeń. Tym samym za każdym razem to sam podatnik decyduje, jaki przyjmie sposób obliczania kwoty podatku.

Przykład
Podatnik sprzedał towar opodatkowany stawką VAT 23% za kwotę brutto 260 zł. Przyjął przy tym, że stawka podatku będzie liczona od kwoty brutto. W związku z tym podatek ten ustalił w następujący sposób: (260 x 23) / (100 + 23) = 48,62 zł. Wartość netto wyniesie natomiast: 260 zł – 48,62 zł = 211,38 zł

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: