eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2014 r.

Odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2014 r.

2014-12-11 13:52

Odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2014 r.

PIT © adam88xx - Fotolia.com

Szczególnie na święta wzmożone są różne akcje charytatywne mające na celu pomoc dla najbardziej potrzebujących, w postaci czy to zbiórek odzieży, żywności, a nawet prezentów świątecznych dla dzieci z domów dziecka czy biednych rodzin. Udzielenie takiej pomocy może przy tym pomniejszyć podatek dochodowy. Ci, którzy zamierzają przekazać określone środki na cel charytatywny i skorzystać z odliczenia w PIT za 2014 rok muszą jednak się z tym spieszyć. Na przekazanie określonego wsparcia mają bowiem czas tylko do końca grudnia.
Ustawodawca nagradza dobroć swoich obywateli wobec innych w postaci odliczenia od dochodu przekazanych darowizn. Niestety jak to zwykle w podatkach bywa, odliczyć nie można wszystkiego. Istotny jest także sposób przekazania darowizny, a więc zdawałoby się najmniej istotne formalności, bo o pomoc potrzebującym tutaj chodzi przede wszystkim.
Kupienie z dobroci serca zabawki czy słodyczy i wręczenie ich np. na święta dziecku z biednej rodziny w formie prezentu w rocznym PIT ujęte nie będzie mogło zostać. Mimo, wydawałoby się, celu jak najbardziej charytatywnego i szczytnego, w takim przypadku trzeba się będzie zadowolić uśmiechem i podziękowaniem od obdarowanego, bez zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) mówi bowiem, że dochód (czy też w przypadku ryczałtowców przychód) przed opodatkowaniem ulega pomniejszeniu o kwoty darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tylko i wyłącznie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. Tym samym ważny jest tutaj cel przekazanej darowizny jak i to, komu jest ona przekazywana.

fot. adam88xx - Fotolia.com

PIT

Ci, którzy zamierzają przekazać określone środki na cel charytatywny i skorzystać z odliczenia w PIT za 2014 rok muszą jednak się z tym spieszyć. Mają na to czas bowiem tylko do końca grudnia.


Skonkretyzowane cele charytatywne, czyli działalność pożytku publicznego


Darowizny tylko na cele charytatywne mogą być odliczone od dochodu (czy przychodu) przed opodatkowaniem. Co to jest cel charytatywny? Tutaj ustawa podatkowa odnosi się do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o działalność pożytku publicznego, czyli działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Sfera tych zadań obejmuje zaś zadania w zakresie:
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 19. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystyki i krajoznawstwa;
 21. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 24. ratownictwa i ochrony ludności;
 25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 26. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 28. promocji i organizacji wolontariatu;
 29. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 30. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 31. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 33. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie w zakresie określonym wyżej

Odliczenia darowizn na działalność społecznie użyteczną tylko OPP


Poza celem, na który dana darowizna jest przekazywana, istotne jest także to, kto jest jej beneficjentem. Odliczeniu podlegają bowiem te darowizny, które zostaną przekazane odpowiednim podmiotom. Zostały one określone także w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w art. 3). I tak darowiznę należy przekazać na rzecz określonych organizacji pozarządowych (osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń) działających w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego (a więc wymienionych wyżej), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Znalazły się tutaj również:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Z powyższych organizacji zostały za to wyłączone partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe i fundacje utworzone przez partie polityczne.
Wśród podmiotów uprawnionych do otrzymania darowizny, której wartość można uwzględnić w zeznaniu podatkowym, zabrakło osób fizycznych, a więc mówiąc w uproszczeniu ludzi (darowizna musi nastąpić na rzecz instytucji). Dlatego też ci, którzy zdecydowali się np. wspomóc bezpośrednio biedną rodzinę, w rocznym PIT odliczenia z tego tytułu nie wykażą.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.