eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zeznanie podatkowe: odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego

Zeznanie podatkowe: odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego

2015-01-23 12:50

Zeznanie podatkowe: odliczenie darowizny na cele pożytku publicznego

PIT © wawritto - Fotolia.com

Posiadanie przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia, aby w zeznaniu rocznym odliczyć dokonaną darowiznę na rzecz takiej organizacji. Istotne jest jedynie to, aby obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19.01.2015 r. nr IBPBII/1/415-844/14/BJ.

Przeczytaj także: Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego w zeznaniu PIT 2014

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2013 r. dokonała szeregu darowizn na cele statutowe stowarzyszenia, jak też darowizny na cele kultu religijnego. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, celem jego funkcjonowania są zadania publiczne takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i inne w zakresie działalności misyjnej o podłożu chrześcijańskim (realizuje ono cele pożytku publicznego). Wśród celów kultu religijnego stowarzyszenia w statucie natomiast znalazły się: praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, itd.

Przekazane darowizny pieniężne są udokumentowane dowodami wpłaty na konto bankowe obdarowanego. W swej treści zawierają tytuły: „celem kultu religijnego” tudzież „cele statutowe”. Darowizny nastąpiły ze wspólnego konta bankowego małżonków. Obdarowane stowarzyszenie nie jest organizacją, o której mowa w ustawie o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej ale realizuje jego cele. Mąż wnioskodawczyni uzyskuje dochody z umowy o pracę oraz umowy o dzieło, zaś wnioskodawczyni uzyskuje dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. Z dochodów tych rozliczają się wspólnie.

fot. wawritto - Fotolia.com

PIT

Posiadanie przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia, aby w zeznaniu rocznym odliczyć dokonaną darowiznę na rzecz takiej organizacji.


Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przekazane darowizny mogą odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w zeznaniu rocznym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:
a. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b. kultu religijnego,
c. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy
-w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 5 cyt. ustawy łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
1. osób fizycznych;
2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: