eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Łazienka na poddaszu z ulgą rehabilitacyjną

Łazienka na poddaszu z ulgą rehabilitacyjną

2015-06-24 12:33

Łazienka na poddaszu z ulgą rehabilitacyjną

Łazienka dla osoby niepełnosprawnej © rilueda - Fotolia.com

Wydatki ponoszone na budowę łazienki, a stanowiące przystosowanie budynku mieszkalnego do potrzeb niepełnosprawności, mogą być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16.06.2015 r. nr IBPBII/1/4511-240/15/MZ.

Przeczytaj także: Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obarczona ona jest wieloma chorobami, które pogłębiają jej inwalidztwo. Porusza się ona na wózku inwalidzkim m.in. z powodu amputacji kończyny dolnej prawej na wysokości uda.

Wnioskodawczyni mieszka w domu dwupoziomowym, gdzie na dolnym poziomie znajduje się łazienka, zaś kuchnia z sypialną umieszczone są na poziomie wyższym. Do 2014 r. mąż wnioskodawczyni zwoził ją na wózku po schodach do kąpieli i innych potrzeb, niemniej z uwagi na swój obecny stan zdrowia czynności tej nie może już wykonywać. Stąd koniecznym było zbudowanie łazienki na wyższym poziomie.

Na potrzeby łazienki zaadaptowany został hol. Poniesione na ten cel wydatki wyniosły 6 600 zł (materiały). Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może je rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b – 7g tego artykułu.

fot. rilueda - Fotolia.com

Łazienka dla osoby niepełnosprawnej

Wydatki ponoszone na budowę łazienki, a stanowiące przystosowanie budynku mieszkalnego do potrzeb niepełnosprawności, mogą być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej


W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 powołanej ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty (…).

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

W myśl natomiast art. 26 ust. 13a ustawy wydatki na cele określone w ust. 1 (a więc również na cele rehabilitacyjne) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: