eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym

Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym

2015-03-10 13:18

Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym

Ulga na leki © Pio Si - Fotolia.com

W ramach ulgi na rehabilitacyjnej podatnicy mogą korzystać m.in. z odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym wydatków związanych z zakupem specjalistycznych leków. Trzeba tutaj jednak pamiętać, że w PIT uwzględnia się jedynie wydatki faktycznie poniesione, które nie zostały zwrócone. Nadto zakupy takie w danym miesiącu muszą przekraczać 100 zł.

Przeczytaj także: Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym: konieczne zabiegi

Do wskazanego odliczenia prawo ma zarówno podatnik będący osobą niepełnosprawną jak i podatnik mający na utrzymaniu taką osobę.
Przez podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną rozumie się podatnika, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Tylko leki specjalistyczne o określonej, minimalnej wartości


To, że osoba niepełnosprawna zażywa leki, nie oznacza jeszcze, iż można skorzystać z ulgi. Muszą to być bowiem leki zalecone przez lekarza specjalistę. Nadto, aby w rocznym PIT w ogóle z ulgi skorzystać, ponoszone w danym miesiącu wydatki z tego tytułu muszą przekraczać 100 zł. Co ważne, odliczyć można nadwyżkę ponad ten limit, nie zaś całą kwotę, jeżeli ten limit zostanie przekroczony.

Przykład
Pani Maria, będąca osobą niepełnosprawną, zażywa leki zlecone jej przez lekarza specjalistę. Z tego tytułu w miesiącu styczniu 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 95 zł, w miesiącu lutym 260 zł, w miesiącu marcu 170, w miesiącu kwietniu 85 zł, zaś w miesiącu maju 430 zł.

W rocznym PIT Pani Maria będzie mogła odliczyć:
  • za styczeń: 0 zł
  • za luty: 260 zł – 100 zł = 160 zł
  • za marzec: 170 zł – 100 zł = 70 zł
  • za kwiecień: 0 zł
  • za maj: 430 zł – 100 zł = 330 zł
Łączne odliczenie z tytułu wydatków na leki wyniesie zatem 560 zł


Jak wynika z powyższego, jeżeli jest taka możliwość, warto w jednym miesiącu dokonać zakupu leków na dłuższy okres czasu. Dzięki temu zwiększy się wartość odliczenia w rocznym PIT (jako że wskazany limit 100 zł odnosi się odrębnie do każdego miesiąca, przy czym nie jest tutaj istotna ilość faktycznie zużytych w tym miesiącu leków, a wartość poniesionego wydatku).

fot. Pio Si - Fotolia.com

Ulga na leki

Ulga podatkowa na leki podlega pewnym ograniczeniom, sam fakt, że osoba niepełnosprawna zażywa leki, nie uprawnia jej jeszcze do skorzystania z ulgi.


Nadto trzeba pamiętać, że osoba zamierzająca skorzystać z odliczenia winna posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wskazanych wydatków w takiej a nie innej wysokości, które będą zawierały odpowiednie informacje (a określone w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dokumentami takimi są m.in. zapłacone faktury za zakupione leki wystawione na osobę korzystającą z odliczenia (ustawodawca nie dopuszcza tutaj dokumentowania takich wydatków paragonami).

Tylko wydatki niezwrócone bądź niesfinansowane przez inne instytucje


Często zdarza się, że część ponoszonych przez osoby niepełnosprawne wydatków, a związanych chociażby z zakupem niezbędnych specjalistycznych leków, refunduje czy też ponosi za nie NFZ, PFRON bądź inna instytucja. Powstaje zatem pytanie, czy w takim przypadku odliczyć w zeznaniu podatkowym (z uwzględnieniem wskazanego wyżej limitu 100 zł) można całą wartość zakupionych leków, czy pomniejszoną o otrzymaną refundację?

Odpowiedź na nie znajduje się w art. 26 ust. 7b powołanej ustawy. Otóż omawiane wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Jeżeli zaś wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Przykład
Podatnik będący osobą niepełnosprawną za zakup leków (których stałe stosowanie stwierdził lekarz specjalista) wydaje miesięcznie 500 zł. Na ich zakup jednakże w każdym miesiącu otrzymuje dofinansowanie z NFZ w wysokości 420 zł.

Ponieważ kwota miesięcznych wydatków na zakup leków ponoszona przez podatnika wynosi 80 zł (a więc nie przekracza limitu 100 zł), ich zakupu nie odliczy on w zeznaniu podatkowym.


Odliczenie od dochodu


Ulga rehabilitacyjna (w ramach której rozliczana jest ulga na leki) jest odliczeniem od dochodu. Oznacza to że pomniejsza ona podstawę obliczenia podatku dochodowego, a nie sam podatek. Faktyczna oszczędność finansowa jest tutaj zatem równa iloczynowi wartości odliczonych leków oraz mającej zastosowanie do danego podatnika stawki podatku. Jeżeli zatem przykładowo wartość odliczonych w PIT leków wynosi 800 zł, zaś do podatnika ma zastosowanie 18% stawka podatku, jego zobowiązanie podatkowe zmniejszy się o 144 zł.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: