eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż pojazdu (samochodu) w zeznaniu rocznym

Sprzedaż pojazdu (samochodu) w zeznaniu rocznym

2014-03-24 13:28

Sprzedaż pojazdu (samochodu) w zeznaniu rocznym

Sprzedaż pojazdu (samochodu) w zeznaniu rocznym © Syda Productions - Fotolia.com

To, że dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie przykładowo handlu, nie oznacza, że przy sprzedaży swojego prywatnego majątku nigdy nie zapłaci podatku. Ustawodawca bowiem wskazuje, że zbyt szybkie pozbycie się takiego majątku powoduje powstanie źródła przychodu, które w zeznaniu rocznym trzeba rozliczyć.

Przeczytaj także: Sprzedaż prywatnych rzeczy z reguły bez podatku dochodowego

Chodzi tutaj mianowicie o art. 10 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten z jednej strony odnosi się do sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, które to jest opodatkowane, gdy nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło ich nabycie bądź wybudowanie, z drugiej zaś mówi, kiedy powstaje przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy.

Otóż przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy powstaje, gdy sprzedaż ta nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycia. Tyczy się to także umowy zamiany. Oczywiście przytoczona regulacja odnosi się jedynie do tych składników majątku, które nie są zbywane w ramach działalności gospodarczej.

O ile w przypadku zbycia praw majątkowych czy nieruchomości ustawodawca szczegółowo określił zasady rozliczania się z tego tytułu z urzędem skarbowym, tak sprzedaż innych rzeczy potraktowana została nieco po macoszemu.
Niemniej mimo braku aż tak szczegółowych regulacji nie można uznać, że rozliczyć z tej sprzedaży się nie trzeba, tym bardziej że ustawodawca wskazał jak ustalić tutaj dochód.

Przykład
Załóżmy że w marcu 2013 r. pan Piotr kupił używany samochód osobowy. Samochód ten nie spełnił jednak jego oczekiwań, w związku z czym został sprzedany w czerwcu 2013 r.

Bez względu na to, czy pan Piotr na sprzedaży zarobił czy stracił, transakcję tę winien uwzględnić w składanym za rok 2013 zeznaniu podatkowym.


Oczywiście chodzi tutaj o szerokie rozumienie rzeczy ruchomych. Są nimi nie tylko środki transportowe, ale także komputer, laptop, ubrania, sprzęt RTV i AGD, meble, ubrania itp. Jeżeli ich sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku od zakupu, powstaje źródło przychodu w podatku dochodowym.

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Sprzedaż pojazdu (samochodu) w zeznaniu rocznym

To, że dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie przykładowo handlu, nie oznacza, że przy sprzedaży swojego prywatnego majątku nigdy nie zapłaci podatku. Ustawodawca bowiem wskazuje, że zbyt szybkie pozbycie się takiego majątku powoduje powstanie źródła przychodu, które w zeznaniu rocznym trzeba rozliczyć.


Opodatkowaniu podlega tutaj (co zostało już wyżej podkreślone) oczywiście dochód uzyskany na odpłatnym zbyciu, a więc przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty jego uzyskania. Warto przy tym pamiętać, że wysokości przychodu (a więc ceny zawartej w umowie, za którą następuje sprzedaż) lepiej za bardzo nie zaniżać (aby zapłacić mniejszy podatek). Zgodnie bowiem z art. 19 przytoczonej ustawy, jeżeli cena ta będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej rzeczy oraz trudno będzie taką różnicę uzasadnić, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł określić tę cenę w wartości rynkowej. W takiej sytuacji organ bierze pod uwagę ceny rynkowe podobnych rzeczy z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca sprzedaży.

Dochód ze sprzedaży
Dochód z odpłatnego zbycia rzeczy poza działalnością gospodarczą ustala się w oparciu o art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi go mianowicie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Kosztem nabycia rzeczy jest tutaj przede wszystkim cena należna zbywcy rzeczy oraz koszty związane z zakupem. Chodzi tutaj przykładowo o (w przypadku zakupu samochodu) o koszty transportu, wydatki związane z tłumaczeniem dokumentów, ubezpieczeniem w drodze itp.

Do nakładów poniesionych w trakcie posiadania rzeczy zalicza się z kolei przede wszystkim wydatki związane z jego remontem czy ulepszeniem, a więc te, które mają wpływ na zwiększenie jego wartości. Będzie do nich należeć np. wydatek na renowację mebli, wymianę zepsutych części, dokupienie oprogramowania, czy też dołożenie dodatkowej części składowej, która powoduje wzrost wartości użytkowej.

Jeżeli zatem przykładowo podatnik kupił samochód za 20 tys. zł (zakładając że nie ma innych wydatków towarzyszących zakupowi) zaś sprzedał go za 25 tys. zł, jego dochodem będzie: 25 tys. zł – 20 tys. zł = 5 tys. zł
Gdyby zaś w samochodzie tym dodatkowo założył w trakcie jego posiadania instalację gazową za kwotę 4 tys. zł, „inwestycja” ta pomniejszy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym. Po tym pomniejszeniu dochód wyniesie zatem 1 tys. zł.

Oczywiście to w interesie sprzedawcy leży odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków na daną rzecz.

Mimo, że sprzedaż rzeczy zbywanych przed upływem pół roku od ich nabycia stanowi źródło przychodu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ustawodawca nie przewidział dla takich przychodów odrębnego miejsca w zeznaniach rocznych. Niemniej ewentualny dochód podlega tutaj opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej i łączy się z innymi dochodami w ten sposób opodatkowanymi, a więc wykazuje się go na tym samym formularzu. Co ważne, należy tutaj wykazać zarówno dochód jak i stratę poniesioną na sprzedaży (której oczywiście od dochodów z innych źródeł w zeznaniu wykazanych nie odliczymy).

W tym przypadku będzie to zeznanie oznaczone symbolem PIT-36, a dokładniej ta część formularza, która dotyczy przychodów z innych źródeł (ostatnie źródło przychodu przewidziane na formularzu). Co niezwykle ważne, w trakcie roku podatnik sprzedający rzecz na której zarobił, nie płaci z tego tytułu podatku. Stosownego rozliczenia dokonuje się tutaj w zeznaniu rocznym, zaś ewentualne zobowiązanie podatkowe trzeba zapłacić w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania (a więc do 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym nastąpiła sprzedaż).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: