eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy sprzedaż samochodu osobowego w spadku bez podatku?

Kiedy sprzedaż samochodu osobowego w spadku bez podatku?

2021-08-10 13:08

Kiedy sprzedaż samochodu osobowego w spadku bez podatku?

Samochód w spadku można sprzedać bez podatku dochodowego © oneinchpunch - Fotolia.com

Odpłatne zbycie w marcu 2021 r. posiadanego udziału w samochodzie osobowym w wyniku sprzedaży licytacyjnej, nabytego w spadku z 2018 r., nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym, bowiem odpłatne zbycie miało miejsce po upływie półrocznego okresu od jego nabycia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.441.2021.2.MM.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu otrzymanego w spadku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


31 sierpnia 2018 r. zmarł ojciec wnioskodawcy. Spadek po nim odziedziczyli zainteresowany oraz syn ojca z pierwszego małżeństwa. W skład spadku wchodziły środki pieniężne oraz samochód osobowy, który to spadek spadkobiercy przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza na mocy aktu notarialnego z listopada 2018 r. (każdy po ½ części spadku).

Z uwagi na brak jednomyślności co do przejęcia samochodu, sąd zasądził jego sprzedaż licytacyjną, co miało miejsce 30 marca 2021 r.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu takiej sprzedaży samochodu musi zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1128, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. oneinchpunch - Fotolia.com

Samochód w spadku można sprzedać bez podatku dochodowego

Sprzedaż rzeczy ruchomych jest opodatkowana podatkiem dochodowym, gdy ma miejsce przed upływem 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym je nabyto. Zasada ta ma zastosowanie również do nabytych nieruchomości w drodze spadku. Jeżeli zatem okres ten upłynął, zbycie ruchomości nabytych w spadku nie będzie opodatkowane PIT-em.


Z kolei, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z powołanych przepisów wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również samochód osobowy. Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie nastąpi w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jeżeli zbycie innej rzeczy następuje po upływie półrocznego okresu od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Stosownie do art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).(…)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że odpłatne zbycie w marcu 2021 r. posiadanego udziału w samochodzie osobowym w wyniku sprzedaży licytacyjnej, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem odpłatne zbycie miało miejsce po upływie półrocznego okresu, o którym mowa w tym przepisie. Biorąc pod uwagę powyższe, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z ww. sprzedażą.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: