eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od nieruchomości to przychód z najmu?

Podatek od nieruchomości to przychód z najmu?

2014-05-18 09:06

Podatek od nieruchomości to przychód z najmu?

Podatek od nieruchomości to przychód z najmu? © darval - Fotolia.com

Zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości jest podatnik będący m.in. właścicielem danej nieruchomości. Tylko zapłata tego podatku przez niego powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Uiszczone przez dzierżawcę kwoty tytułem podatku od nieruchomości, którym jest on obciążany zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, należy zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15.04.2014 r. nr IPTPB1/415-75/14-2/KC.

Przeczytaj także: Podatek od nieruchomości przy umowie najmu lub dzierżawy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni wydzierżawiła wraz z męzem (w ramach tzw. najmu i dzierżawy prywatnych, poza działalnością gospodarczą) spółce z o.o. część działki, na której ta ostatnia wybudowała budynek i prowadzi na tym terenie działalność gospodarczą. W związku z tym wnioskodawczyni, jako właściciel gruntów opłaca podatek od nieruchomości od budynków i gruntów wg stawek ustalonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Owa dzierżawa jest u niej opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z umowy zawartej z dzierżawcą wynika, że ponosi on koszty dotyczące podatku od nieruchomości zarówno od gruntów jak i budynku. Czynsz dzierżawny będzie płacony jednorazowo na koniec roku. Podatek od nieruchomości zaś dzierżawca będzie przekazywał na konto wydzierżawiającego na podstawie faktury wystawionej przez tego ostatniego. Kwoty te nie będą zawierały żadnej marży i będą dokładnym odzwierciedleniem kwot jakie znajdują się w decyzji, w sprawie ustalenia wymiaru w podatku od nieruchomości. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy podlegającym opodatkowaniu przychodem jest u niej jedynie sam czynsz, czy też czynsz powiększony o płacony przez dzierżawcę podatek od nieruchomości oraz inne ponoszone przez niego opłaty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

"(...) W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

fot. darval - Fotolia.com

Podatek od nieruchomości to przychód z najmu?

Uiszczone przez dzierżawcę kwoty tytułem podatku od nieruchomości, którym jest on obciążany zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, należy zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.), źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zatem, w przypadku gdy podatnik nie złoży ww. pisemnego oświadczenia, do dochodów ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miała zastosowania ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przychodami – w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że określenie wysokości przychodu z dzierżawy zaliczanej do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc dzierżawy niestanowiącej pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia wyżej powołanego art. 11 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: