eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekazanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w podatku dochodowym

Przekazanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w podatku dochodowym

2015-01-24 09:26

Przekazanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w podatku dochodowym

Sieć wodociągowa © moonrise - Fotolia.com

Osoby fizyczne realizujące inwestycje budowlane wymagające uwzględnienia w ich ramach urządzeń sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej (przykładowo budujące dom wraz z przyłączem wodno kanalizacyjnym) mają możliwość ich odpłatnego przekazania gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Wskazuje na to art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)

Przeczytaj także: Zbycie majątku (nieruchomości) po 5 latach z podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy ww. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń, a dodatkowo jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego). Na tej podstawie umowa przejęcia sieci co do zasady przewiduje wypłatę inwestorowi wynagrodzenia za przekazane urządzenia wodno kanalizacyjne.

Wątpliwość w tym zakresie może budzić kwalifikacja źródła przychodów otrzymanego przez inwestora wynagrodzenia za przejęcie sieci. Zgodnie ze wskazywaną na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP). Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PDOF, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF, jako źródło przychodów wymienia inne źródła.

fot. moonrise - Fotolia.com

Sieć wodociągowa

Osoby fizyczne realizujące inwestycje budowlane wymagające uwzględnienia w ich ramach urządzeń sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej mają możliwość ich odpłatnego przekazania gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż skutki podatkowe zawarcia umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (sieci) będą uzależnione od statusu przekazywanego urządzenia. Fakt, że na gruncie regulacji ustawy Kodeks cywilny po fizycznym połączeniu z siecią (przedsiębiorstwem) urządzenia wodociągowo kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, ma zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z ich odpłatnego przekazania.

W sytuacji gdy przekazywane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości, co następuje po fizycznym połączeniu z siecią (przedsiębiorstwem) urządzenia wodociągowo kanalizacyjnego, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach właściwych dla regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PDOF.
Tym samym jeżeli przekazanie nastąpi po fizycznym połączeniu z siecią przedsiębiorstwa ale przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło to przyłączenie, to uzyskane wynagrodzenie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do przychodu tego podatnik ma prawo ustalić koszty jego uzyskania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów nabycia (wytworzenia) urządzeń. Jeśli więc ustalona w umowie przekazania sieci cena będzie równa wartości rzeczywiście poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków na nabycie (wytworzenie) urządzenia cała transakcja nie spowoduje powstania dochodu a tym samym pozostanie neutralna na gruncie ustawy o PDOF. Przejęcie urządzeń po fizycznym połączeniu z siecią ale po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło spowoduje, że cała transakcja nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynie termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PDOF.
Przekazanie urządzeń sieci przed fizycznym połączeniem z siecią (przedsiębiorstwem) sprawia, że uzyskana należność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: