eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym

Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym

2015-04-14 13:11

Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym

Pole © Olympixel - Fotolia.com

Zakres opodatkowania podatkiem rolnym obejmuje co do zasady różnego rodzaju grunty związane z działalnością rolniczą. Niemniej nie każdy taki grunt musi być opodatkowany, a może korzystać ze zwolnienia od podatku. Dodatkowo rolnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej, tudzież skorzystać ze zwolnienia jeżeli powiększają swoje gospodarstwo

Przeczytaj także: Wrzesień miesiącem podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku rolnym całkowicie zwolnione są z tego obowiązku podatkowego m.in. użytki rolne klasy V, VI i VIz; grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych; grunty położone w pasie drogi granicznej; grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich; grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (tylko te będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, lub będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste); grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania; użytki ekologiczne i inne. Od podatku rolnego zwalnia się również uczelnie, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne zajęte na działalność oświatową czy jednostki badawczo-rozwojowe.
Warto pamiętać także, że podatnikom podatku rolnego, w wyszczegółowionych przez ustawę przypadkach, przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich lub obiektów służących ochronie środowiska.

fot. Olympixel - Fotolia.com

Pole

Zakres opodatkowania podatkiem rolnym obejmuje co do zasady różnego rodzaju grunty związane z działalnością rolniczą. Niemniej nie każdy taki grunt musi być opodatkowany, a może korzystać ze zwolnienia od podatku.


Dodatkowo, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych, ulga inwestycyjna obejmuje także zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest już po zakończeniu inwestycji. Polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego poniesionych nakładów inwestycyjnych (udokumentowanych rachunkami) w wysokości 25 proc. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez okres 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy, którzy obowiązani są do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl zaznacza, że podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na cele inne niż te określone w ustawie. Rada gminy posiada także kompetencje pozwalające jej na wprowadzenie w drodze uchwały (innych niż wspomniane) zwolnień oraz ulg przedmiotowych z uwzględnieniem przepisów mówiących o pomocy publicznej.

Saveinvest Sp. z o. o.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: