eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulgi podatkowe: w dochodzie dziecka składki ZUS nieistotne

Ulgi podatkowe: w dochodzie dziecka składki ZUS nieistotne

2015-08-04 12:30

Ulgi podatkowe: w dochodzie dziecka składki ZUS nieistotne

Ulga prorodzinna ©  czarny_bez - Fotolia.com

Przy ustalaniu dochodu dziecka na potrzeby skorzystania przez rodzica z ulgi prorodzinnej, od uzyskanego przychodu należy odjąć jedynie koszty uzyskania przychodu. Nie odejmuje się tutaj natomiast składek na ubezpieczenie społeczne. Te bowiem są odliczeniem od dochodu, które zmierz ku ustaleniu podstawy opodatkowania a nie samego dochodu. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. nr IPTPB2/4511-178/15-4/AK.

Przeczytaj także: Ulga na dziecko bez polskiej rezydencji podatkowej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni samotnie wychowuje studiującą córkę, która urodziła się 11 sierpnia 1990 r. W rozliczeniu podatkowym za rok 2014 wnioskodawczyni skorzystała z ulgi na dzieci, jak też rozliczyła się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W 2014 córka wnioskodawczyni uzyskała przychód w wysokości 4 050 zł. Koszty uzyskania tego przychodu to natomiast 878,12 zł, zaliczka na podatek 440 zł, a składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 143,96 zł. Dochód córki po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie społeczne wynosi zatem 3 027,92 zł (nie przekracza on w związku z tym kwoty wolnej od podatku), a bez uwzględniania tych ostatnich 3 171,88 zł.

Zarówno wnioskodawczyni jak i jej córka uzyskiwały w 2014 r. dochody jedynie z pracy i umowy zlecenia. Wnioskodawczyni przy tym nie posiada wiedzy, czy ojciec córki skorzystał z odliczenia. Nie przyczynia się on bowiem do utrzymania córki (wnioskodawczyni rozwiodła się w 2012 r. i nie ma z nim żadnego kontaktu). Także córka nie utrzymuje kontaktu z ojcem.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, w jaki sposób powinna ustalić dochód córki, przy określaniu czy ma prawo do wskazanych preferencji, tzn. czy uzyskany przez nią przychód powinna pomniejszych zarówno o koszty jego uzyskania jak i składki na ubezpieczenie społeczne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) z wnioskiem o określenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci może wystąpić rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, pod warunkiem, że ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
1. małoletnie,
2. bez względu na ich wiek, które z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem renty rodzinnej
- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8 na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci z uwzględnieniem art. 7, z tym, że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ww. ustawie.

fot. czarny_bez - Fotolia.com

Ulga prorodzinna

Przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej przez dochód pełnoletniego, uczącego się dziecka rozumie się uzyskany przez nie przychód pomniejszony jedynie o koszty jego uzyskania.


Stosownie do art. 6 ust. 8 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższe ma zastosowanie przy spełnieniu warunku, że ani do tego rodzica lub opiekuna, ani do jego dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
* art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),
* ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym tj. podatników osiągających przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
* ustawy o podatku tonażowym.

Wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci składa ta osoba nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Natomiast zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1. wykonywał władzę rodzicielską;
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: