eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga na dziecko bez polskiej rezydencji podatkowej

Ulga na dziecko bez polskiej rezydencji podatkowej

2015-04-03 13:27

Ulga na dziecko bez polskiej rezydencji podatkowej

PIT © adam88xx - Fotolia.com

Dochody zagraniczne pełnoletniego i uczącego się dziecka nie mają znaczenia w przypadku ustalania prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej, gdy dziecko takie nie ma polskiej rezydencji podatkowej (podlega tutaj ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24.03.2015 r. nr IBPBII/1/415-1043/14/ASz.

Przeczytaj także: Rozwód rodziców = ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym po połowie?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Córka wnioskodawcy urodziła się 25 grudnia 1993 r. Obecnie studiuje w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca dodał jednak, że jego córka legalnie pracuje w USA, a wynagrodzenie z tego tytułu przekracza kwotę 3 089 zł w roku. Nie uzyskuje ona przy tym dochodów kapitałowych w Polsce czy USA. Nadto w Polsce w 2013 r. nie uzyskała ona żadnych dochodów.

Wnioskodawca i jego żona spełniają warunku uprawniające do skorzystania z ulgi na dzieci (a określone w art. 27 ustawy), tzn. uzyskują dochody opodatkowane skalą podatkową, wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz rozliczają się na formularzu PIT-37. Żadne z rodziców (jak też dziecko) nie uzyskuje przy tym dochodów opodatkowanym stawką liniową, ryczałtem czy kartą podatkową, jak też podatkiem tonażowym.

Z uwagi na fakt, że córka wnioskodawcy w 2013 r. uzyskała w USA dochód przekraczający 3 089 zł, uznał on, że nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Po bliższej analizie przepisów doszedł jednak do wniosku, że do wskazanych dochodów córki polska ustawa podatkowa nie ma w ogóle zastosowania, jako że jego córka nie jest polskim rezydentem podatkowym (nie ma bowiem na terytorium RP miejsca zamieszkania). W związku z tym zadał pytanie, czy ulga na dziecko mu jednak przysługuje? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na mocy art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1. wykonywał władzę rodzicielską,
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

fot. adam88xx - Fotolia.com

PIT

Dochody zagraniczne pełnoletniego i uczącego się dziecka nie mają znaczenia w przypadku ustalania prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej, gdy dziecko takie nie ma polskiej rezydencji podatkowej.


Na podstawie art. 27f ust. 2 cytowanej ustawy odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1. jednego małoletniego dziecka #8722; kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
a. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2. dwojga małoletnich dzieci #8722; kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko,
3. trojga i więcej małoletnich dzieci #8722; kwota stanowiąca:
a. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
c. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

W świetle art. 27f ust. 2c cytowanej ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2. wstąpiło w związek małżeński.

Na mocy art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
1. odpis aktu urodzenia dziecka;
2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej (art. 27f ust. 6 ww. ustawy).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: