eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dochody zagraniczne dziecka bez wpływu na ulgę prorodzinną?

Dochody zagraniczne dziecka bez wpływu na ulgę prorodzinną?

2015-02-23 11:53

Dochody zagraniczne dziecka bez wpływu na ulgę prorodzinną?

PIT © serq - Fotolia.com

Takie wnioski zdają się płynąć z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Sprawa wprawdzie tyczyła się preferencji w postaci rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, niemniej regulacje te odnosi się wprost do ulgi prorodzinnej. Niestety orzeczenie nie jest prawomocne.

Przeczytaj także: Ulga na dzieci w zeznaniu podatkowym gdy rozwód rodziców

Podatniczka we wniosku o interpretację podatkową wskazała, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Jej syn ma 21 lat, studiuje na Politechnice oraz Uniwersytecie Przyrodniczym i otrzymuje od ojca 100 zł miesięcznie tytułem zasądzonych przez sąd alimentów (do których ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego). W 2013 r. syn wyjechał do Norwegii, gdzie na podstawie sezonowej umowy o pracę uzyskał wynagrodzenie w wysokości 4 708,40 zł, które wpłynęło na jego rachunek bankowy w sierpniu 2013 r. Innych dochodów nie uzyskał. W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Jej zdaniem nie ma ku temu przeszkód, jako że ani ona ani jej syn nie spełniają żadnej z przesłanek negatywnych uniemożliwiających takie rozliczenie, jak też spełniają wymagane przesłanki pozytywne.

W szczególności wnioskodawczyni wskazała, ze do osiągniętych przez syna dochodów z pracy w Norwegii ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, dzięki której uzyskane wynagrodzenie w Polsce jest zwolnione z opodatkowania. Nie będzie miał do niego zastosowania także art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof; nakazujący brać pod uwagę te dochody przy liczeniu stawki podatku od dochodów w Polsce opodatkowanych), jako że inne dochody, które byłyby w RP opodatkowane u syna nie wystąpiły. W związku z tym, skoro dochód uzyskany w Norwegii jest zwolniony z opodatkowania, to nie może być dochodem podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 updof.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Dochody zagraniczne dziecka bez wpływu na ulgę prorodzinną.


Art. 27 ust. 8 updof
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:
  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Organ podatkowy wydając interpretację uznał jednak, że dochód taki należy brać pod uwagę podczas ustalania limitu dochodu dziecka na potrzeby rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Art. 6 ust. 4 updof
Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
  1. małoletnie,
  2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej
- podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Sprawa trafiła do WSA w Kielcach, który w wyroku z dnia 18.11.2014 r., sygn. akt I SA/Ke 548/14, przyznał rację skarżącej a nie fiskusowi.

Sąd wskazał, że istota sporu sprowadza się do wykładni użytego w art. 6 ust 4 pkt 3 updof pojęcia „nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b”.

Zdaniem WSA, z wykładni gramatycznej art. 27 ust. 8 updof wprost wynika, że ma on zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik oprócz dochodów zwolnionych osiąga także dochody podlegające opodatkowaniu skalą. Wskazuje na to użycie w tej regulacji przez ustawodawcę słów „oprócz” i „również”. W związku z tym dla zastosowania tej normy prawnej muszą wystąpić zarówno: dochód uzyskany w kraju jak i dochód uzyskany za granicą.
„(…)Unormowanie art. 27 ust 8 u.p.d.o.f. określa zatem wpływ dochodu osiągniętego za granicą na opodatkowanie dochodu osiągniętego przez podatnika w Polsce, poprzez wskazanie właściwej dla tego dochodu stawki. Istotnym jest, że przepis art. 6 ust 4 u.p.d.o.f. określając zasady preferencyjnego opodatkowania odwołuje się nie do pojęcia "dochodu" ale kategorii jaką jest "dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 i 30 b", które to pojęcie jest kategorią węższą. Pojęcie to należy wykładać tak, by uwzględnić znaczenie każdego z użytych wyrażeń. Skoro ustawodawca wprowadzając jako warunek zastosowania preferencji odwołuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu, to zakłada, że dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 i 30b u.p.d.o.f. został przez podatnika faktycznie osiągnięty.(…)” - czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

Stąd, skoro w rozpatrywanej sprawie jedynym dochodem syna skarżącej jest dochód osiągnięty w Norwegii, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, nie może on być uznany za dochód podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 updof. Dochód zagraniczny nie może tutaj bowiem wpływać na ustalenie stawki podatkowej właściwej dla opodatkowania dochodów, których podatnik w Polsce nie osiągnął.

Za powyższym przemawia także wykładnia celowościowa art. 6 ust. 4 updof.
WSA podkreślił, że „(…) wprowadzenie preferencji w opodatkowaniu ma na celu wyrównanie szans rodzin niepełnych i wsparcie podatników w realizacji ciążących obowiązków w zakresie łożenia na utrzymanie pełnoletniego dziecka w okresie jego nauki. Pozbawienie osób, na których utrzymaniu pozostają pełnoletnie, uczące się dzieci z możliwości skorzystania z ulgi, w sytuacji nie osiągnięcia przez dziecko dochodu opodatkowanego, pozostaje w sprzeczności z celem wprowadzenia ulgi.(…)”

Jak to już zostało wcześniej podkreślone, orzeczenie nie jest prawomocne, niemniej jeżeli zaprezentowane w nim stanowisko stanie się linią orzeczniczą sądów, skorzystają na nim nie tylko osoby samotnie wychowujące dzieci, ale także podatnicy korzystający z ulgi prorodzinnej, jako że wskazane w art. 6 ust. 4 pkt 3 dochody dzieci pełnoletnich bierze się pod uwagę również przy tym odliczeniu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: