eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

2015-12-10 13:08

Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji © pfpgroup - Fotolia.com

Do rozliczeń amortyzacji nie przyjmuje się za podstawową jednostkę czasu roku podatkowego, a rok - czyli okres 12 kolejnych miesięcy. Jeżeli jednak nastąpi zmiana roku podatkowego spółki, wskutek czego ten będzie dłuższy bądź krótszy niż 12 miesięcy, odpowiedniej zmianie ulegną także roczne odpisy amortyzacyjne (dostosowane do liczby miesięcy danego roku podatkowego) - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 08.12.2015 r. nr IPPB6/4510-303/15-2/AK.

Przeczytaj także: Korekta odpisów amortyzacyjnych i zeznań podatkowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka w prowadzonej działalności wykorzystuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Ustala dla nich roczne stawki amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka rozważa zmianę roku podatkowego, wskutek czego pierwszy po zmianie rok podatkowy będzie dłuższy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 23 miesiące. W przyszłości mogą nastąpić kolejne zamiany roku podatkowego.

Spółka zadała pytanie, czy każdorazowo zmiana roku podatkowego skutkować będzie zmianą w wartości rocznego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
3. inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

fot. pfpgroup - Fotolia.com

Zmiana roku podatkowego a zasady naliczania amortyzacji

Do rozliczeń amortyzacji nie przyjmuje się za podstawową jednostkę czasu roku podatkowego, a rok - czyli okres 12 kolejnych miesięcy. Jeżeli jednak nastąpi zmiana roku podatkowego spółki, wskutek czego ten będzie dłuższy bądź krótszy niż 12 miesięcy, odpowiedniej zmianie ulegną także roczne odpisy amortyzacyjne.


Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
3. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
4. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
5. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
6. licencje,
7. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
8. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 16i.

Jak stanowi art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, z zastrzeżeniem art. 16j-16ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.

Wyżej przytoczone artykuły określają od jakich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, przy czym ich przewidywany okres używania musi przekraczać rok. Aby Podatnik mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, musi ustalić ich wartość początkową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy amortyzacji środków trwałych, dla celów podatkowych stosuje się stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek, będącego Załącznikiem numer 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: