eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przyspieszony zwrot VAT: kontrola podatkowa ma być szybka!

Przyspieszony zwrot VAT: kontrola podatkowa ma być szybka!

2016-04-11 13:41

Przyspieszony zwrot VAT: kontrola podatkowa ma być szybka!

Deklaracje VAT © zbg2 - Fotolia.com

Zgodnie z wydanym niedawno przez NSA wyrokiem, organy podatkowe dokonując weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT nie mogą bezczynnie oczekiwać na wynik kontroli toczących się wobec kontrahentów przed innymi organami podatkowymi, skoro same posiadają kompetencje do ich skontrolowania w niezbędnym zakresie.

Przeczytaj także: Bezprawne przedłużanie terminu zwrotu podatku VAT

Stan faktyczny


W dniu 2 lutego 2013 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki o zwrot na rachunek bankowy w terminie 25 dni kwoty 561.203 zł stanowiącej różnicę pomiędzy naliczonym a należnym podatkiem VAT za styczeń 2013 roku.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2013 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego wszczął kontrolę w Spółce w zakresie zasadności zwrotu VAT za styczeń 2013 r.

Pismami z dnia 28 marca 2013 r. organ kontroli skarbowej wystąpił do Dyrektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w O., W. i B. o przeprowadzenie kontroli u kontrahentów Spółki: H. sp. z o.o., H. sp. z o.o., E. sp. z o.o. za styczeń 2013 r., a pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. poinformował Spółkę, że postępowanie kontrolne zostanie zakończone bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o wynikach prowadzonych postępowań kontrolnych.

Kolejnymi postanowieniami organ kontroli skarbowej pięciokrotnie przedłużał termin zakończenia postępowania kontrolnego z uwagi na wystąpienie w dniu 28 marca 2013 r. do Dyrektorów UKS w W., O. i B., co w ocenie organu było niezbędne do rzetelnego ustalenia przebiegu transakcji gospodarczych.

Pismem z dnia 30 października 2013 r. Spółka złożyła ponaglenie na niezałatwienie sprawy postępowania kontrolnego we właściwym terminie. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej postanowieniem z dnia 5 grudnia 2013 r. uznał ponaglenie za bezzasadne.

Wobec powyższego Spółka wniosła ponaglenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

fot. zbg2 - Fotolia.com

Deklaracje VAT

Zgodnie z wydanym niedawno przez NSA wyrokiem, organy podatkowe dokonując weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT nie mogą bezczynnie oczekiwać na wynik kontroli toczących się wobec kontrahentów przed innymi organami podatkowymi, skoro same posiadają kompetencje do ich skontrolowania w niezbędnym zakresie.


Wojewódzki Sąd Administracyjny


Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SAB/Wr 5/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził bezczynność Dyrektora UKS i zobowiązał go do zakończenia postępowania kontrolnego w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt administracyjnych sprawy.
Uzasadniając swoje stanowisko WSA stwierdził, że w celu weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT sam organ może skontrolować kontrahentów Spółki, bez potrzeby współdziałania wielu organów właściwych dla poszczególnych kontrahentów. W przedmiotowej sprawie zaś organ kontroli skarbowej wystąpił pismami z dnia 28 marca 2013 r. do Dyrektorów UKS o przeprowadzenie pełnych weryfikacji kontrahentów Spółki za styczeń 2013 r., gdy tymczasem zdaniem sądu środek ten był nie tylko nieadekwatny do celu postępowania kontrolnego prowadzonego w sprawie, lecz wykraczał poza granice zakresu kontroli skarbowej.

WSA we Wrocławiu wskazał, że z postanowienia z dnia 25 lutego 2013 r. wszczynającego postępowanie kontrolne, jak i z upoważnienia z dnia 25 lutego 2013 r. do przeprowadzenia czynności w postępowaniu kontrolnym wynika wyraźnie, że przedmiotem postępowania kontrolnego jest zasadność zwrotu VAT za styczeń 2013 r.

Zatem w przedmiotowej sprawie współdziałanie mogło dotyczyć jedynie transakcji jakie podatnik dokonał z kontrahentami: E. sp. z o.o. (7 transakcji); H. sp. z o.o., (4 transakcje); H. sp. z o.o. (4 transakcje). Poza zakresem kontroli są ustalenia dotyczące innych podmiotów, których rzeczone transakcje nie dotyczą, a które w istocie stały się przyczyną przedłużania postępowania kontrolnego w przedmiotowej sprawie, czego przykładem najbardziej jaskrawym jest oczekiwanie na ustalenia kontrolne w firmie E. sp. z o.o., które uzależniono od kontroli jej 32 nabywców (pismo Dyrektora UKS w B. z dnia 5 lutego 2014 r.).
Sąd stwierdził również, że kontrola zasadności VAT jest z założenia kontrolą doraźną, za pomocą której w sposób szybki powinno się zweryfikować zaistniałe wątpliwości w przedmiocie zasadności zwrotu VAT.

Szybkość ma tutaj aspekt kluczowy albowiem pozwala na skuteczne zidentyfikowanie potencjalnych oszustów w zakresie VAT i zastosowanie adekwatnych środków wobec tych podmiotów, jak też ochronę rzetelnych podatników, którzy funkcjonują w systemie VAT przed narażeniem ich na straty ekonomiczne. Procedura ta jednak nie powinna wykraczać poza to co jest konieczne dla takiej weryfikacji i powodować, że uzyskanie takiego zwrotu jest nadmiernie utrudnione lub w praktyce wręcz niemożliwe.

W tych okolicznościach WSA uznał, że w przedmiotowej sprawie organ kontroli skarbowej był w bezczynności.
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i zaskarżył wyrok WSA w całości.

Naczelny Sąd Administracyjny


Argumenty podniesione w skardze kasacyjnej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nie przekonały jednak NSA, który w wyroku z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 2052/14, utrzymał skarżony wyrok.
Zdaniem NSA Dyrektor UKS nie wykorzystał możliwości samodzielnego prowadzenia postępowania kontrolnego w sprawie, nie podejmując żadnych działań które mogłoby umożliwić zakończenie postępowania kontrolnego bez zbędnej zwłoki lub chociaż w rozsądnym terminie.

Zdaniem NSA prowadząc postępowanie kontrolne organ zobowiązany jest do wyboru takich metod działania, które pozwolą na ustalenie prawdy obiektywnej w możliwie najkrótszym czasie zgodnie z zasadą szybkości postępowania ustanowioną w art. 125 Ordynacji podatkowej.
NSA stwierdził, że organ nie podjął adekwatnych i możliwych działań kontrolnych, których należałoby oczekiwać w tej sprawie w celu zakończenia kontroli podatkowej Spółki w rozsądnym terminie.

Omawiany wyrok NSA należy uznać za niezwykle trafny i potrzebny ponieważ organy podatkowe stosują niezwykle często praktykę, której NSA w omawianym wyroku się sprzeciwił. Podatnicy czekają obecnie niekiedy latami, aż skończy się kontrola u ich kontrahentów, która dotyczy nie tylko weryfikacji transakcji dokonanej z podatnikiem ale często wielu innych kwestii, które w ogóle go nie dotyczą, a powodują zwłokę w jego sprawie. Pozostaje zatem oczekiwać, iż organy podatkowe zapoznają się wnikliwie z omawianym orzeczeniem i dostosują do wniosków z niego płynących.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: