eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

2016-05-04 12:43

Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy © hesa2 - Fotolia.com

Przychodem z działalności gospodarczej są także otrzymane pieniądze przez wspólnika z tytułu wystąpienia przez niego ze spółki osobowej. Wyłączone z nich zostały jednakże środki pieniężne w części odpowiadającej uzyskanej przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami, niemniej pomniejszonej o dokonane wypłaty z tytułu udziału w tej spółce - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28.04.2016 r. nr IBPB-1-1/4511-170/16/ZK.

Przeczytaj także: Zmniejszenie udziału wspólnika spółki osobowej bez podatku dochodowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Do końca 2014 r. wnioskodawca był komandytariuszem spółki komandytowej. Spółka ta dokonując rozliczeń ze wspólnikiem ustaliła na jego rzecz kwotę do spłaty w wysokości 442 187 zł. Została ona przekazana na rachunek bankowy zainteresowanego w 2015 r. W tym roku na jego rachunek wpłynęło od spółki 60 000 zł tytułem zwrotu poniesionego przez niego wkładu pieniężnego.

Wnioskodawca wskazał też, że dokonane na jego rzecz wpłaty z zysku z tytułu udziału w spółce za okres 01.01.2010 - 31.12.2014 r. są niższe od łącznej kwoty dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Różnica pomiędzy powyższymi wartościami jest większa od kwoty otrzymanej spłaty. Przychody z tytułu takiej działalności gospodarczej wnioskodawca opodatkowywał podatkiem liniowym.

W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytanie, czy od otrzymanej spłaty z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej musi zapłacić podatek dochodowy? Czy podatkiem tym jest objęty zwrócony mu wkład pieniężny? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „K.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

fot. hesa2 - Fotolia.com

Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

Przychodem z działalności gospodarczej są także otrzymane pieniądze przez wspólnika z tytułu wystąpienia przez niego ze spółki osobowej. Wyłączone z nich zostały jednakże środki pieniężne w części odpowiadającej uzyskanej przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami, niemniej pomniejszonej o dokonane wypłaty z tytułu udziału w tej spółce.


Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 § 1 K.s.h.).

Stosownie do art. 8 § 1 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 K.s.h.). Ponadto w myśl art. 51 § 1 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2 K.s.h.). Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.).

Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej; nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: