eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekształcenie spółki z o.o. w osobową: likwidacja z podatkiem dochodowym

Przekształcenie spółki z o.o. w osobową: likwidacja z podatkiem dochodowym

2015-02-15 08:03

Przekształcenie spółki z o.o. w osobową: likwidacja z podatkiem dochodowym

Środki pieniężne © robert6666 - Fotolia.com

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Dzięki powyższej regulacji wspólnicy mogą przede wszystkim uniknąć podwójnego opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych od likwidowanej spółki osobowej, skoro środki te były już wcześniej przez nich na bieżąco opodatkowywane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej. Analogiczna regulacja znajduje się w Ustawie CIT (art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a).

Przeczytaj także: Opodatkowanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej

Kierując się literalną wykładnią powołanego przepisu można dojść do wniosku, że każdy przypadek likwidacji spółki osobowej, w wyniku którego wspólnikowi wypłacane są środki pieniężne, będzie neutralny podatkowo. Jednakże zasada nieopodatkowania wspólnika likwidowanej Spółki nieco komplikuje się, jeżeli otrzymane przez niego środki pieniężne w rzeczywistości nie zostały wypracowane w ramach spółki osobowej, lecz pochodzą na przykład z działalności gospodarczej uprzednio prowadzonej w ramach spółki kapitałowej. Chodzi tu o przypadki, gdy likwidowany podmiot jest następcą prawnym innej spółki tj. gdy w trybie przepisów KSH spółka osobowa powstaje w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w przypadku likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, norma przewidująca neutralność podatkową wypłaty środków pieniężnych przekazanych wspólnikom nie zawsze będzie miała zastosowanie.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r. o sygn. IPPB1/415-495/14-2/EC organ podatkowy zajął stanowisko, iż z wyłączenia na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą korzystać tylko środki pieniężne pochodzące z zysków spółki jawnej opodatkowanych u Wnioskodawcy w czasie jej istnienia. Natomiast w sytuacji gdy Wnioskodawca - w związku z rozwiązaniem spółki osobowej otrzyma środki pieniężne pochodzące z transakcji przeprowadzonych przez spółkę z o.o., które nie były u Wnioskodawcy uprzednio, w tym na moment przekształcenia, opodatkowane podatkiem dochodowym - to otrzymanie ich przez Wnioskodawcę będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, który nie korzysta z wyłączenia o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy.” Podobnie w tym zakresie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2014 r. o sygn. ITPB1/415-225/14/DP.

fot. robert6666 - Fotolia.com

Środki pieniężne

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.


Powyższe stanowisko organów podatkowych opiera się na założeniu, iż sama wykładania językowa nie wystarczy do prawidłowego zastosowania omawianego przepisu. Interpretacja tych przepisów, zdaniem organów, powinna być dokonywana z uwzględnieniem wykładni celowościowej. Zdaniem organów, brak rozpoznania przychodu u wspólnika zlikwidowanej spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej spowodowałoby bowiem nieuzasadnione jego uprzywilejowanie w odniesieniu do innych wspólników spółek osobowych, których dochody podlegają opodatkowaniu sukcesywnie w trakcie uczestnictwa w spółce osobowej.
Zasada neutralności podatkowej powinna zatem dotyczyć w ocenie organów jedynie tych wspólników likwidowanych spółek osobowych, którzy wypracowali środki pieniężne prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki osobowej.

Uregulowanie dotyczące neutralnej podatkowo likwacji spółki osobowej może być wykorzystywane do osiągnięcia określonych korzyści podatkowych, w szczególności w postaci podwójnego opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mogły by powstać u wspólnika w przypadku likwidacji bezpośrednio spółki kapitałowej. Z tego względu, profiskalne, negatywne dla podatników podejście organów podatkowych nie jest zaskakujące.

Przeciwne do powyższego stanowisko prezentują jednak niektóre sądy administracyjne. W ich uznaniu literalna wykładnia przepisu dotyczącego likwidacji spółki osobowej będzie wystarczająca do prawidłowego podatkowo rozliczenia środków pieniężnych otrzymanych ze spółki osobowej.
W wyroku z dnia 25 marca 2014 r. o sygn. III SA/Wa 134/14, WSA w Warszawie wskazał, że „przepisy nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w spółce likwidowanej czy przekształconej, ani też wreszcie od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce”. WSA w Warszawie wyraził także pogląd, że „eliminacja tego korzystnego dla Skarżącego, a niekorzystnego dla fiskusa zróżnicowania, wymaga interwencji Ustawodawcy, którego nie może wyręczyć - w drodze nieuprawnionych zabiegów interpretacyjnych - ani Minister Finansów, ani Sąd”.

Przywołane pozytywne orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Należy mieć nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygając przedmiotową kwestię oprze się na literalnym brzmieniu obowiązujących przepisów i nie przyzna racji organom podatkowym stosującym sprzeczną z prawem „celowościową” ich wykładnię.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: