eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

2016-03-01 13:06

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym ©  yurolaitsalbert - Fotolia.com

Występujący ze spółki osobowej (komandytowej) wspólnik, który w związku z tą czynnością otrzyma tytułem wynagrodzenia składniki majątku należące do tej spółki, a nie środki pieniężne, nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego. Ewentualny przychód wygeneruje tutaj późniejsza sprzedaż tych składników majątku - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22.02.2016 r. nr IPPB1/4511-129/16-3/MT.

Przeczytaj także: Przekształcenie spółki z o.o. w osobową: likwidacja z podatkiem dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z o.o., która ma zostać przekształcona w spółkę komandytową. Wskutek tej czynności stanie się on komandytariuszem przekształconej spółki. W przyszłości, w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, wnioskodawca wystąpi z tej spółki w trybie przewidzianym w jej umowie.

Wskutek takiego wystąpienia ze spółki zainteresowany otrzyma wynagrodzenie w naturze w postaci części majątku spółki bądź określoną kwotę pieniężną - w zależności od uchwały wspólników. Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymując składniki majątku spółki w związku z wystąpieniem z niej będzie musiał od nich zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

Występujący ze spółki osobowej (komandytowej) wspólnik, który w związku z tą czynnością otrzyma tytułem wynagrodzenia składniki majątku należące do tej spółki, a nie środki pieniężne, nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego.


Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, przychód ten powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż etap wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki na moment tego wystąpienia. Gdy w wyniku wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku Spółki w postaci Udziałów w spółce córce po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Ewentualny przychód powstanie dla Wnioskodawcy (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT) dopiero w momencie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12lit. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: