eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga na dzieci przy PIT-40A: nie korekta, a rozliczenie na PIT-37

Ulga na dzieci przy PIT-40A: nie korekta, a rozliczenie na PIT-37

2016-06-13 12:46

Ulga na dzieci przy PIT-40A: nie korekta, a rozliczenie na PIT-37

PIT-37 ©  Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Jeżeli podatnika rozliczył ZUS na PIT-40A, ten nie może złożyć korekty takiego rozliczenia i skorzystać z ulgi na dzieci. Formularz taki bowiem składa ZUS i jedynie ten organ może go korygować. Sam podatnik może jednak na podstawie takiej deklaracji sporządzić zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 wraz z rozliczeniem ulgi prorodzinnej i to także za lata wcześniejsze - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 08.06.2016 r. nr IBPB-2-1/4518-4/16/MK.

Przeczytaj także: Jak skorzystać z ulg podatkowych przy PIT-40A?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Zainteresowana wyjaśniła, że w latach 2011-2014 jej jedynym dochodem była renta rodzinna, którą rozliczał za nią ZUS na formularzu PIT-40A. Nie składała ona odrębnego rozliczenia podatkowego i w związku z tym nie korzystała z ulgi na dzieci. Obecnie z ulgi tej wnioskodawczyni chciałaby skorzystać.

Dlatego też zadała pytanie, czy ma prawo do skorygowania wcześniejszych rozliczeń na formularzu PIT-37 z załącznikiem PIT/O, w której zostanie wykazana ulga? Czy powinna tutaj złożyć także wniosek o stwierdzenie nadpłaty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

PIT-37

Jeżeli podatnika rozliczył ZUS na PIT-40A, ten nie może złożyć korekty takiego rozliczenia i skorzystać z ulgi na dzieci. Może jednak na podstawie takiej deklaracji sporządzić zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37.


Przepis art. 7 § 1 ww. Ordynacji podatkowej stanowi, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast z treści art. 8 ww. ustawy wynika, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Organ zauważa, że zeznania podatkowe składają podatnicy. Podatnikiem w rozumieniu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, jest m.in. Wnioskodawczyni – osoba fizyczna.

Natomiast roczne obliczenie podatku (np. PIT-40A), które traktowane jest na równi z zeznaniem, składają płatnicy, o których mowa w art. 8 Ordynacji podatkowej. Jednym z takich płatników, który może sporządzić na druku PIT-40A roczne obliczenie podatku, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika, że korekta zeznania lub rocznego obliczenia podatku (traktowanego na równi z zeznaniem) ma na celu poprawienie błędów, które zostały popełnione przy poprzednim ich sporządzeniu i może dotyczyć każdej ich pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Korekty te mogą więc dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono je niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w nich zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści zeznania lub rocznego obliczenia podatku. Dlatego też powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt m.in. zeznań podatkowych lub rocznego obliczenia podatku.

Korekta zeznania lub rocznego obliczenia podatku ma więc na celu umożliwienie podatnikom lub płatnikom poprawienia błędów, które zostały popełnione przy ich sporządzeniu. Skorygowanie zeznania lub rocznego obliczenia podatku polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku.

Należy podkreślić, że korektę zeznania podatkowego może złożyć podatnik (osoba fizyczna), ponieważ zeznanie to złożył podatnik. Natomiast roczne obliczenie podatku – mimo, że traktowane jest na równi z zeznaniem – składa płatnik za podatnika. Dlatego też tylko i wyłącznie płatnik ma prawo do złożenia korekty rocznego obliczenia podatku. Prawa takiego nie ma podatnik, bo to nie przez podatnika to roczne obliczenie podatku zostało złożone.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: