eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

2016-06-14 13:15

Zmiana/skrócenie roku podatkowego spółki z o.o.

Księgowość ©  Andrey Popov - Fotolia.com

Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się także okres od upływu poprzedniego roku podatkowego do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Powyższe następuje jednakże w przypadkach szczególnych (jak chociażby zakończenie działalności). Takie „skrócenie” roku podatkowego nie może nastąpić jedynie z woli spółki - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09.06.2016 r. nr IBPB-1-1/4510-107/16/BK.

Przeczytaj także: Wykup przez NBP jego bonów pieniężnych nie jest sprzedażą dla banku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. w organizacji powstała 14 maja 2015 r. poprzez podział innej spółki. Zgodnie z §16 umowy spółki, jej rok obrotowy zaczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca, a pierwszy rok obrotowy kończy się 30 czerwca 2016 r. Spółka nie zawiadomiła jednakże właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego o przyjęciu roku podatkowego innego, aniżeli rok kalendarzowy. W związku z tym jej pierwszy rok podatkowy upłynął 31 grudnia 2015 r.

Kolejny rok podatkowy rozpoczął się zatem 1 stycznia 2016 r. Spółka pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zawiadomiła właściwy organ podatkowy o zmianie roku podatkowego w opisany wyżej sposób. Z uwagi jednak na fakt, że postanowienia § 16 umowy spółki przewidywały zakończenie roku obrotowego w dniu 30 czerwca 2016 r., jej księgi rachunkowe powinny zostać zamknięte na dzień kończący rok obrotowy, a więc na 30 czerwca 2016 r. To z kolei zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wywoła skutek w postaci zamknięcia roku podatkowego spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. Kolejne lata podatkowe będą obejmowały okres od 1 lipca do 30 czerwca.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Księgowość

Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się także okres od upływu poprzedniego roku podatkowego do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Powyższe następuje jednakże w przypadkach szczególnych.


W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy prawidłowym będzie zamknięcie drugiego roku podatkowego z dniem 30 czerwca 2016 r., oraz określenie roku podatkowego w kolejnych latach od 1 lipca do 30 czerwca? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Ww. przepis stanowi zatem o tożsamości roku obrotowego oraz podatkowego. Rok obrachunkowy powinien być zawsze tożsamy z rokiem podatkowym, co ma również wpływ na moment zamknięcia ksiąg rachunkowych podmiotu gospodarczego.

Zauważyć jednakże należy, że ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, zatem nie może kreować odmiennych zasad w przedmiocie określenia roku podatkowego.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Ze względu na powyższe, należy dokonać analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie uregulowań dotyczących roku podatkowego, w tym możliwości jego wyboru oraz zmiany.

Art. 8 ust. 1-7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm. – dalej: ustawa o CIT), daje podatnikom tego podatku możliwość wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także zawiera zasady określenia roku podatkowego w sytuacjach szczególnych.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (art. 8 ust. 2a ustawy o CIT).

Jak stanowi art. 8 ust. 3 ustawy o CIT, w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Przy czym, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (art. 8 ust. 4 ustawy o CIT).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: