eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

2016-08-23 13:43

Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Układanie kostki brukowej © Tomasz Zajda - Fotolia.com

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową dróg kołowych czy szynowych, które nie są wykonywane w ramach realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek. Skoro zatem przedsiębiorca układający kostkę brukową w takich inwestycjach nie realizuje danego projektu inwestycyjnego na własny rachunek lecz na zlecenie, z opodatkowania ryczałtem może korzystać - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 09.08.2016 r. nr ITPB1/4511-410/16/MPŁ.

Przeczytaj także: Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na roboty budowlane

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca posiada firmę budowlaną, w ramach której wykonuje usługi polegające na przygotowaniu terenów oraz układaniu kostki brukowej placów, chodników, wjazdów i ulic. Usługi te są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 43.99.90 – roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; a także pod nr 42.11.10.0 – autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe.

Wnioskodawca nie realizuje natomiast projektów inwestycyjnych na własny rachunek, nie występuje również w roli inwestora. Usługi świadczy jedynie na zlecenie inwestora, na terenie będącym jego własnością. Usługi takie są przy tym wykonywane zarówno z materiału powierzonego jak i zakupionego u producenta bądź przedstawiciela. Usługi te są świadczone głównie dla firmy, sporadycznie dla osób fizycznych.

Z prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca opłaca ryczałt ewidencjonowany wg stawki 5,5%. Zadał pytanie, czy rozliczenie takie jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

fot. Tomasz Zajda - Fotolia.com

Układanie kostki brukowej

Jeśli przedsiębiorca układający kostkę brukową nie realizuje danego projektu inwestycyjnego na własny rachunek lecz na zlecenie, z opodatkowania ryczałtem może korzystać.


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%:
a. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
b. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
c. przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
d. przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
e. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
f. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
g. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
h. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
i. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem przez:
• roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7),
• obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1),
• budowlę – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

Podkreślić jednakże należy, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W związku z powyższym, w celu zbadania możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

W „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w pozycji 4 – pod symbolem PKWiU ex 42.1 wymieniono drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, dotyczy wyłącznie usług – realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

Zgodnie z powyższymi zapisami, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji – na własny rachunek – projektów inwestycyjnych o których mowa powyżej. (...)

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy uznać, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (związane z przygotowaniem terenów oraz układaniu kostki brukowej placów, chodników, wjazdów i ulic) – jeżeli działalność ta w istocie polega na wykonywaniu usług budowlanych – podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%. Stawka ta obowiązuje niezależnie od tego, czy usługi wykonywane są z materiałów własnych czy powierzonych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: