eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

2017-01-17 13:27

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 cz. 1

Zmiany w kwocie wolnej i podaku u źródła © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Rok 2017 zdominowały zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Nie oznacza to jednak, że w podatku dochodowym nic się nie dzieje. Najgłośniejsze zmiany w tym podatku to nowa kwota wolna od podatku oraz brak prawa do zaliczania do kosztów podatkowych faktur regulowanych gotówkowo. To jednak nie wszystko. Poniżej przedstawiamy pierwszą z dwóch części zmian, które obowiązują od tego roku.

Przeczytaj także: Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

Wyższy limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych


Podwyższeniu uległ limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych (w ramach źródła przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza czy działy specjalne produkcji rolnej).

Od 2017 r. wymienione podmioty są obowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł). W roku ubiegłym było to 1.200.000 euro.
Warto wiedzieć
Spółki komandytowe - mimo że są spółkami osobowymi - mają bezwzględny obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wyższy limit dla ryczałtu ewidencjonowanego


Ryczałtowcy mogą zarabiać więcej i nie stracą prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych został zwiększony do 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł). Wcześniej limit ten wynosił 150.000 euro.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Zmiany w kwocie wolnej i podaku u źródła

Nowa kwota wolna oraz rozszerzenie/doprecyzowanie podatku u źródła to tylko przykłady ze zmian w podatku dochodowym na rok 2017.


Dochody nierezydentów


Od początku 2017 r. ustawodawca doprecyzował zakres dochodów osiąganych przez obcokrajowców na terytorium Polski, które co do zasady podlegają utaj opodatkowaniu. Uznaje się za nie przychody (dochody) uzyskane m.in. z:
 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

O zmianach w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła niektórych przychodów nierezydentów pisaliśmy m.in. w artykule: W 2017 r. usługi zagraniczne zawsze z podatkiem u źródła

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku


Skala podatkowa na rok 2017 pozostała bez zmian. Mamy za to nowe kwoty wolne od podatku (zamiast jednej), które są uzależnione od dochodu podatnika.

Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi:
 • 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
 • 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Stawki podatku wynoszą natomiast: 18% dla dochodu nieprzekraczającego progu 85 528 zł, a powyżej tego progu 32%.
Szerzej na temat nowej kwoty wolnej od podatku pisaliśmy m.in. w artykule: 6,6 tys. zł to kwota wolna od podatku na 2017 rok

O sposobie ustalania zaliczek na podatek dochodowy po zmianach pisaliśmy natomiast w artykule: Liczenie zaliczki na podatek w 2017 r. wg skali podatkowej

Nowe zwolnienie od podatku


Z podatku zostały zwolnione przychody z tytułu jednorazowego świadczenia otrzymanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).

Zmiany w zwolnieniach dla krwiodawców


Do końca 2016 r. zwolnione od podatku były przychody uzyskane ze sprzedaży pobranej od krwiodawców krwi lub jej składników. Obecnie zwolnieniu podlegają przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Zmiany w uldze na krew


Opisana wyżej zmiana wymagała także modyfikacji ulgi na cele krwiodawstwa. Od 2017 r. od dochodu możliwe jest odliczenie darowizn na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Od dochodu będzie można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

Krzysztof Skrzypek
Doradca podatkowy, nr wpisu 12444

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: