eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy: skala podatkowa

Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy: skala podatkowa

2015-05-25 13:48

Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy: skala podatkowa

Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy © gzorgz - Fotolia.com

Przedsiębiorcy obowiązani są nie tylko do prowadzenia odpowiednich urządzeń księgowych, ale także ustalania i wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Ci, którzy płacą podatek od dochodu, prowadzą w tym celu podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowe. Podatek ustalają natomiast wg skali podatkowej bądź stawki liniowej. Poniżej prezentujemy praktyczny przykład, jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy wg skali podatkowej.

Przeczytaj także: Zmienna kwota wolna czyli dopłata podatku w rocznym PIT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prowadzona na potrzeby rozliczeń podatkowych. Inaczej jest z księgami rachunkowymi. Te prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które nierzadko w odmienny sposób od przepisów podatkowych nakazują uwzględniać przychody i koszty. Dlatego też na podstawie księgi podatkowej stosunkowo łatwo określić dochód (a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) na potrzeby obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku ksiąg rachunkowych bardzo często natomiast trzeba dokonać odpowiednich „korekt” na cele podatkowe.
Ustawodawca mówi, że dochodem z firmy jest dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Warto przy tym pamiętać, że przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy uwzględnia się przychody, koszty, odliczenia oraz zaliczki, licząc od początku roku podatkowego (kalendarzowego w przypadku podatników PIT) do końca tego okresu, za który zaliczka jest ustalana.

W związku z tym, podatnik który chce określić dochód na podstawie PKPiR, winien zsumować:
  • przychody osiągnięte od początku roku do końca rozliczanego miesiąca/kwartału,
  • koszty uzyskania przychodów poniesione od początku roku podatkowego do końca rozliczanego miesiąca/kwartału.

Różnica pomiędzy tymi dwiema sumami stanowi uzyskany dochód (bądź poniesioną stratę, gdy wartość kosztów jest wyższa od przychodów).

W praktyce, przedsiębiorca prowadzący PKPiR, aby ustalić wartość dochodu, powinien dokonać zsumowania w kolumnie 9 księgi „razem przychód”, kolumnie 10 „zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”, kolumnie 11 „koszty uboczne zakupu” oraz kolumnie 14 „razem wydatki”.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek?


Jak to zostało już podkreślone wcześniej, przedsiębiorcy są obowiązani do uiszczania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Te wpłaca się za okresy miesięczne bądź kwartalne. W przypadku opodatkowania skalą obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od tego miesiąca, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Po zaokrągleniu, w roku 2015 jest to kwota 3 091 zł.
Zaliczkę za taki „pierwszy” miesiąc stanowi podatek obliczony od (mówiąc w pewnym uproszczeniu) osiągniętego dochodu.
Zaliczki za następne miesiące ustala się natomiast w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od osiągniętego od początku roku dochodu, a sumą zaliczek za miesiące poprzednie.

Należy nadto pamiętać także o przysługujących odliczeniach. Co do zasady przedsiębiorcy dochód przed opodatkowaniem pomniejszają o zapłacone za siebie (i osoby współpracujące) składki na ubezpieczenie społeczne (o ile te nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu), zaś od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku odliczyć można jedynie 7,75% podstawy wymiaru tej składki, podczas gdy do ZUS płacone jest 9%). Nie można również zapominać, że samą podstawę opodatkowania, jak też zaliczkę należną, zaokrągla się do pełnych złotych.

fot. gzorgz - Fotolia.com

Liczymy zaliczkę na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy obowiązani są nie tylko do prowadzenia odpowiednich urządzeń księgowych, ale także ustalania i wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.


Przeanalizujmy liczenie zaliczki na podatek dochodowy wg skalic podatkowej w czterech pierwszych miesiącach roku. Dla uproszczenia poniżej będziemy podawać już podsumowania przychodów i kosztów w poszczególnych miesiącach. Zakładamy również, że przedsiębiorca składek na ubezpieczenie społeczne płaconych za siebie nie zaliczał w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Skomplikowane? Skorzystaj z kalkulatora:
Zaliczka na podatek dochodowy - zasady ogólne

Styczeń 2015:
Przychód: 25 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 19 850 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 716,99 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 270,40 zł (z czego odliczeniu podlega 232,85)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Dochód: 25 000 zł – 19 850 zł = 5150 zł
Podstawa obliczenia podatku: 5150 zł – 716,99 zł = 4 433,01 zł = 4 433,01 zł
Obliczony podatek wg skali podatkowej: 4 433 zł x 18% - 556,02 zł = 241,92 zł
Zaliczka na podatek: 241,92 zł – 232,85 zł = 9,07 zł = 9 zł

Luty 2015:
Przychód 31 000zł
Koszty uzyskania przychodu: 26 545zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł (z czego odliczeniu podlega 240,60)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Przychód narastająco: 56 000 zł
Koszty uzyskania przychodu narastająco: 46 395 zł
Dochód narastająco: 9 605 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie społeczne narastająco: 1 471,66 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco: 473,45 zł

Podstawa obliczenia podatku: 9605 zł – 1471,66 zł = 8 133,34 zł = 8 133 zł
Obliczony podatek wg skali podatkowej: 8 133 zł x 18% - 556,02 zł = 907,92 zł
Zaliczka na podatek: 907,92 zł – 473,45 zł = 434,47 = 434 zł
Zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu: 434 zł – 9 zł = 425 zł

Marzec 2015:
Przychód: 28 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 26 900 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł (z czego odliczeniu podlega 240,60)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Przychód narastająco: 84 000 zł
Koszty uzyskania przychodu narastająco: 73 295 zł
Dochód narastająco: 10 705 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie społeczne narastająco: 2 226,33 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco: 714,05 zł

Podstawa obliczenia podatku: 10 705 zł – 2 226,33 zł = 8 478,67 zł = 8 479 zł
Obliczony podatek wg skali podatkowej: 8 479 zł x 18% - 556,02 zł = 970,20 zł
Zaliczka na podatek: 970,20 zł – 714,05 zł = 256,15 zł = 256 zł
Ponieważ wartość wpłaconych zaliczek jest wyższa od zaliczki ustalonej w marcu, do urzędu skarbowego nie należy nic wpłacać

Kwiecień 2015:
Przychód: 38 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 29 000 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: 754,67 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne: 279,41 zł (z czego odliczeniu podlega 240,60)

W celu ustalenia zaliczki na podatek należy dokonać następujących odliczeń:
Przychód narastająco: 122 000 zł
Koszty uzyskania przychodu narastająco: 102 295 zł
Dochód narastająco: 19 705 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie społeczne narastająco: 2 981 zł
Odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne narastająco: 954,65 zł

Podstawa obliczenia podatku: 19 705 zł – 2 981 zł = 8 478,67 zł = 16 724 zł
Obliczony podatek wg skali podatkowej: 16 724 zł x 18% - 556,02 zł = 2 454,30 zł
Zaliczka na podatek: 2 454,30 zł – 954,65 zł = 1 499,65 zł = 1 500 zł
Zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu: 1500 zł – 434 zł = 1 066 zł


Wszystkie powyższe obliczenia można w łatwy sposób wykonać przy pomocy udostępnionego przez serwis eGospodarka.pl Kalkulatora zaliczek na podatek dochodowy – zasady ogólne

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: